เกียรติบัตร ผลการทดสอบวิชาการ นานาชาติ2561 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประกาศรายชื่อครูผู้เข้าประชุม PLC
เพื่อพัฒนาผู้เรียนฯ (NT / O-NET)
 รุ่นที่ 1
วันที่ 27 มิ.ย. 2560

ตอบแบบสอบถามหลังการประชุมครับ

เกียรติบัตร
รุ่นที่ 1
รุ่นที่ 2
วันที่ 28 มิ.ย. 2560 

ตอบแบสอบถามหลังการประชุมรุ่นที่ 2 ครับ

เกียรติบัตร
รุ่นที่ 2
รุ่นที่ 3
วันที่ 29 มิ.ย. 2560 

ตอบแบบสอบถามหลังการประชุมรุ่นที่ 3 ครับ

เกียรติบัตร
รุ่นที่ 3
แบบฟอร์ม
หนังสือแจ้งผู้เข้าประชุม
แบบขออนุญาตไปราชการ
(ผู้เข้าประชุม) 

หนังสือแจ้งคณะวิทยากร
คำสั่งแต่งตั้งวิทยากร
แบบขออนุญาตไปราชการ
(คณะวิทยากร)

เกียรติบัตรวิทยากร

 แบบตอบรับเข้าอบรม การใช้โปรแกรม SchoolMIS
ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา (ห้อง ICT อาคาร 2 ชั้น 2)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
หนังสือแจ้งส่งชื่ออบรม
รายชื่อผู้เข้าอบรม รุ่นที่ 1
รายชื่อผู้เข้าอบรม รุ่นที่ 2
รายชื่อผู้เข้าอบรม รุ่นที่ 3
รายชื่อผู้เข้าอบรม รุ่นที่ 4คำสั่งดำเนินการสอบ NT ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2559 (8 มี.ค.2560)

ประกาศเลขที่นั่งสอบ NT ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2559

 คู่มือการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา2559 
แก้ไขเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
  ดาวน์โหลดไฟล์ PDF    ดาวน์โหลดไฟล์ WORD 
 แบบฟอร์มเอกสารNT2559 ต่างๆ   Powerpoint ประชุมกรรมการสอบNT2559


 แบบบันทึกคะแนนข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2559
สอบวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2560
(สามารถตรวจให้คะแนนได้อัตโนมัติทันที)

คลิกที่นี่

คู่มือข้อสอบกลาง 2559

 แบบบันทึกคะแนนการอ่านการเขียน ชั้น ป.1-4 ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2559

(ได้รวมรายชื่อนักเรียนไว้เป็นรายอำเภอ ขอให้ศูนย์เครือข่ายฯ หรือโรงเรียน
ดาวน์โหลดมากรอกข้อมูลในโรงเรียนที่เกี่ยวข้องครับ)


ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ประกาศรายชื่อ
ผู้เข้าอบรมยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบ O-NET2559
เนื่องจากมีผู้สมัครเกินจำนวนที่นั่งอบรม
จึงขอสงวนสิทธิ์ให้เข้าอบรมเฉพาะ "ตัวจริง"
จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วยนะครับ

แก้ไขด่วน เฉพาะกลุ่มสีแดง นะครับ
โรงเรียนที่มีผลสอบO-NET ปี2558 (กลุ่มสีแดง)
ส่งรายชื่อด่วน ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2559
เพื่อทำ MOU ในวันที่ 20 ธันวาคม 2559 
หนังสือนำส่ง รายชื่อโรงเรียน
คลิกส่งรายชื่อที่นี่  ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม

โรงเรียนส่งชื่อครูอบรมยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบ O-NET2559
หนังสือแจ้ง    คลิกส่งรายชื่อเข้าอบรม   ตรวจสอบรายชื่อ


สนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 ชั้น ป.6  ชั้น ม.3
โรงเรียนดูผลการประเมินการอ่านการเขียน 
ชั้น ป.1-6 ครั้งที่ 1 ของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
คลิกที่นี่


โรงเรียนบันทึกผลการประเมินการอ่านการเขียน ชั้น ป.๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๓
โดย ให้บันทึกในคอลัมน์ R - Z (รร.สพฐ.) และ Q - Y (สังกัดอื่น)  
ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๙ นะครับ
คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อครูวิชาการและครูทะเบียนวัดผลที่ส่งเข้าอบรม
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 กันยายน 2559 อำเภอบ้านไผ่ , บ้านแฮด , ชนบท (ตรวจสอบรายชื่อ)
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2559 อำเภอมัญจาคีรี , โคกโพธิ์ไชย , เปือยน้อย (ตรวจสอบรายชื่อ)


* โรงเรียนส่งชื่อครูภาษาไทย ป.๔-๖ ด่วนภายใน ๕ กันยายน ๒๕๕๙ (ทุกโรงเรียนครับ) 
ตรวจสอบรายชื่อครูภาษาไทย ป.๔-๖

* โรงเรียนส่งชื่อครูภาษาไทย ม.๑-๓ ด่วน ภายในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙ (ทุกโรงเรียนครับ)
ตรวจสอบรายชื่อครูภาษาไทย ม.๑-๓แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน ชั้น ป.1-4 เตรียมสอบการอ่านการเขียน2559

ประกาศ
รายชื่อครูภาษาไทย ชั้นป.6 ที่แจ้งชื่อเข้าอบรม 27 สิงหาคม  2559
(ขอสงวนสิทธิ์ โรงเรียนละ 1 ท่าน )
ที่ส่งมามากกว่า 1 คน ขอตัดให่เหลือ 1 คน นะครับ 
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมครูภาษาไทย ป.6


https://drive.google.com/file/d/0B1dBmjyv7t7-eE9QZnhwUW9XaEE/view?usp=sharing


คำสั่งคุมสอบ NT ปีการศึกษา 2558 คลิกที่นี่
คำสั่งคุมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 คลิกที่นี่
ผลการบันทึกการสอบ Pre NT , Pre O-NET ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2 ของโรงเรียน
ผลการบันทึกข้อมูลการประเมินอ่านออกเขียนได้ ป.1-6 ครั้งที่ 2-2/2558 รายบุคคลที่โรงเรียนดำเนินการแล้ว
โรงเรียนสังกัด สพฐ. ส่งรายชื่อนักเรียนชั้น ป. 3 เข้าสอบ NT ปีกศ.2558 ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559
เว็บไซต์รายงานจุดเน้นสำหรับสถานศึกษา (Triple A) คลิกที่นี่ 
รหัส NT ของโรงเรียนในสังกัด คลิกที่นี่
รหัส O-NET ของโรงเรียนในสังกัด คลิกที่นี่

กิจกรรมประจำเดือน

 • นิเทศ ติดตาม PLC นิเทศ ติดตาม โครงการขับเคลื่อนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional  Learning communication : PLC )  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 สังเกตชั้นเร ...
  ส่ง 15 ก.ย. 2560 00:41 โดย ประสงค์ พรหมเมตตา
 • ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ฯ ปี 2560 (สาระฯ วิทย์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 กำหนดจัดกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 28 - 30 ส ...
  ส่ง 15 ก.ย. 2560 00:22 โดย ประสงค์ พรหมเมตตา
 • PLC ยกผลสัมฤทธิ์ O-NET / NT รุ่นที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ ในครั้งนี้ เป็นครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ,ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สม ...
  ส่ง 15 ก.ย. 2560 00:09 โดย ประสงค์ พรหมเมตตา
 • PLC ยกผลสัมฤทธิ์ O-NET / NT รุ่นที่ 2   การประชุมเชิงปฏิบัติการ ในครั้งนี้ จัดให้แก่ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ,ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ...
  ส่ง 14 ก.ย. 2560 21:35 โดย ประสงค์ พรหมเมตตา
 • PLC ยกผลสัมฤทธิ์ O-NET / NT รุ่นที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการการเป็นผู้นำชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ตอน การยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT / O-NET) ในครั้งนี้ จัดให ...
  ส่ง 14 ก.ย. 2560 21:29 โดย ประสงค์ พรหมเมตตา
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 34 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เครือข่ายภาษาไทย สพป.ขก.๒


เครื่องมือการนิเทศ

 • โรงเรียนที่ได้งบกระตุ้นเศรษฐกิจ58.xlsx   14กิโลไบต์ - 27 ก.ย. 2558 01:25 โดย ประสงค์ พรหมเมตตา (เวอร์ชัน 1)
  ‎รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ‎
 • เลื่อนวันอบรมนายทะเบียน.jpg   975กิโลไบต์ - 27 ก.ย. 2558 01:22 โดย ประสงค์ พรหมเมตตา (เวอร์ชัน 1)
  ‎เลื่อนวันอบรมนายทะเบียน‎
 • ปกหนังสือ4 เล่ม.pptx   452กิโลไบต์ - 27 ก.ย. 2558 01:20 โดย ประสงค์ พรหมเมตตา (เวอร์ชัน 1)
  ‎ปกหนังสือที่แจกครับ‎
 • GoogleApp-Flubaroo.pdf   7241กิโลไบต์ - 27 ก.ย. 2558 01:18 โดย ประสงค์ พรหมเมตตา (เวอร์ชัน 1)
  ‎เป็นคู่มือการใช้ Google Apps ครับ‎
แสดง 4 ไฟล์จากหน้า เครื่องมือการนิเทศ

ศูนย์สารนิเทศขั้นพื้นฐาน

ข่าว สพฐ.ปฏิทินการนิเทศ


เครือข่ายนิเทศออนไลน์ ศน.ภาษาไทย
https://sites.google.com/a/chiangmaiarea1.go.th/sn-lek-xxnlin/thaneiyb-run-sn-phathna-websit-run-1

แผนที่

Google Map