แบบกรอกผลประเมิน อ่านออกเขียนได้ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2559

 1. ศูนย์ชนบท
 2. ศูนย์ภูระงำ
3. ศูนย์โนนพะยอมวังแสง
 1. โนนพะยอมพิทยไพศาล
 2. บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง
 3. บ้านโนนข่า
 4. บ้านวังแสง
 5. บ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง
 6. บ้านห้วยไผ่โนนคำมี
 7. บ้านห้วยยางประชาสรรค์
 8. บ้านห้วยไร่
 9. บ้านห้วยอึ่ง
 10. บ้านหูลิงโนนศิลา
 11. ร่มเย็นประชาสรรค์
4. เมืองไผ่
 5. แคนเหนือหนองน้ำใส
 6. บ้านไผ่เมืองเพีย
 7. เจ้าปู่
 8. บ้านลานป่าปอ
 1. บ้านกุดเชือก
 2. บ้านขามป้อม
 3. บ้านป่าปอ
 4. บ้านป่าปอ (สาขาบ้านหนองข่าลิ้น)
 5. บ้านผักหวานโนนสวาง
 6. บ้านลาน
 7. บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง
 8. บ้านสร้างเอี่ยน
 9. บ้านเสือเฒ่า
 10. บ้านหนองดู่ดอนเปือย
 11. บ้านหนองดู่ดอนเปือย(สาขาบ้านดอนเปือย)
 12. บ้านหนองตับเต่า
 9. ปราสาทเปือยน้อย
 1. ชุมชนบ้านหัวขัว
 2. ไตรคามประชาพัฒนา
 3. บ้านโกน้อย
 4. บ้านนาเสียวโคกสว่าง
 5. บ้านวังผือขามป้อม
 6. บ้านส้มป่อย
 7. บ้านสระแก้วประชาสรรค์
 8. บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร
 9. บ้านหินฮาวลำวังชู
 10. วังม่วง
 11. เมืองมัญจา
 12. สวนหม่อน
 1. ไตรมิตรศึกษา
 2. โนนเขวาประชารักษ์
 3. บ้านกอกป่าผุวิทยา
 4. บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์
 5. บ้านมูลตุ่น
 6. บ้านวังแคน
 7. บ้านสวนหม่อน
 8. บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง
 13. หนองแปน
 14. โพนเพ็ก
 15. ท่าศาลา
 16. คำแคน
 17. โคกนางาม
 18. นาข่า
 19. โคกนาแพง
 20. ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย
 21. พญาแฮด
 22. โนนสมบูรณ์
 23. โคกสำราญ
 24. เอกชน
Comments