การประเมิน การอ่าน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2560

เอกสารประกอบ
การประเมินความสามารถด้านการอ่าน
ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2560

ทำการประเมิน วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
***********************************Comments