คำสั่งคุมสอบ NT ปีการศึกษา 2561


 สนามที่ 1
ชุมชนบ้านชนบท
 สนามที่ 2
บ้านห้วยแกดอนหันฯ
 สนามที่ 3
โนนพยอมพิทยไพศาล
 สนามที่ 4
บ้านไผ่ประถมศึกษา
สนามที่ 5
บ้านแคนเหนือ
สนามที่ 6
บ้านเมืองเพีย 
สนามที่ 7
 บ้านป่างิ้วหนองฮี
 สนามที่ 8
บ้านป่าปอ
สนามที่ 9
บ้านวังผือขามป้อม 
สนามที่ 10
บ้านวังม่วง
 สนามที่ 11 Edit
ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
 สนามที่ 12
บ้านกอกป่าผุวิทยา
สนามที่ 13
บ้านหนองแปน
 สนามที่ 14
หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา
สนามที่ 15
บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์
 สนามที่ 16
บ้านคำโซ่
 สนามที่ 17
บ้านโคกสูงพิทยาคม
 สนามที่ 18
สวัสดี
 สนามที่ 19
ชุมชนบ้านโคก
 สนามที่ 20
สามหมอโนนทัน
สนามที่ 21 Edit
 หนองแซงวิทยาคม
 สนามที่ 22
บ้านหนองไฮขามเปี้ย
สนามที่ 23
บ้านโคกสำราญ
 สนามที่ 24
มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่

Comments