คำสั่งคุมสอบ NT ปีการศึกษา 2562 สนามที่ 1
ชุมชนบ้านชนบท
 สนามที่ 2
บ้านห้วยแกดอนหันฯ
 สนามที่ 3
โนนพยอมพิทยไพศาล
 สนามที่ 4
บ้านไผ่ประถมศึกษา
สนามที่ 5
บ้านแคนเหนือ
สนามที่ 6
บ้านเมืองเพีย 
สนามที่ 7
 บ้านป่างิ้วหนองฮี
 สนามที่ 8
บ้านป่าปอ
สนามที่ 9
บ้านวังผือขามป้อม 
สนามที่ 10
บ้านวังม่วง
 สนามที่ 11 
ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
 สนามที่ 12
บ้านกอกป่าผุวิทยา
สนามที่ 13
บ้านหนองแปน
 สนามที่ 14
หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา
สนามที่ 15
บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์
 สนามที่ 16
บ้านคำโซ่
 สนามที่ 17
บ้านโคกสูงพิทยาคม
 สนามที่ 18
สวัสดี
 สนามที่ 19
ชุมชนบ้านโคก
 สนามที่ 20
สามหมอโนนทัน
สนามที่ 21
 หนองแซงวิทยาคม
 สนามที่ 22
บ้านหนองไฮขามเปี้ย
สนามที่ 23
บ้านโคกสำราญ

Comments