คำสั่งคุมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558


หนังสือ ที่ ศธ 04026/ว597    ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558  เชิญกรรมการดำเนินการสอบO-NET58 ประชุม คลิกที่นี่
คำสั่ง สพป.ขอนแก่น เขต 2  ที่  75/2559 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558  คลิกที่นี่ 

คำสั่ง สพป.ขอนแก่น เขต 2  ที่  73/2559 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 (ชั้น ป.6)
สนามที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
กรรมการมาจากศูนย์ภูระงำ และโนนพะยอมวังแสง
สนามที่ 2 โรงเรียนบ้านปอแดง 
กรรมการมาจากศูนย์ชนบท

สนามที่ 3 โนนพะยอมพิทยไพศาล
กรรมการมาจากศูนย์ภูระงำ

สนามที่ 4 โรงเรียนบ้านโนนข่า
กรรมการมาจากศูนย์ชนบท และภูระงำ

สนามที่ 5 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา
กรรมการมาจากศูนย์เอกชน 

สนามที่ 6 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
กรรมการมาจากศูนย์เมืองไผ่ , แคนเหนือหนองน้ำใส , บ้านไผ่เมืองเพีย และ เจ้าปู่
สนามที่ 7 โรงเรียนบ้านแคนเหนือ
กรรมการมาจากศูนย์เอกชน
สนามที่ 8 โรงเรียนบ้านทุ่งมน
กรรมการมาจากศูนย์เมืองไผ่
สนามที่ 9 โรงเรียนบ้านเมืองเพีย
กรรมการมาจากศูนย์เมืองไผ่
สนามที่ 10 โรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์
กรรมการมาจากศูนย์บ้านลานป่าปอ
 สนามที่ 11 โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่
กรรมการมาจากศูนย์เมืองไผ่
สนามที่ 12 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี
กรรมการมาจากศูนย์บ้านลานป่าปอ
สนามที่ 13 โรงเรียนบ้านลาน
กรรมการมาจากศูนย์เจ้าปู่
สนามที่ 14 โรงเรียนบ้านป่าปอ

กรรมการมาจากศูนย์เจ้าปู่
สนามที่ 15 โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อม 
กรรมการมาจากศูนย์วังม่วง
สนามที่ 16 โรงเรียนบ้านวังม่วง
กรรมการมาจากศูนย์ปราสาทเปือยน้อย

สนามที่ 17 โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
กรรมการมาจากศูนย์สวนหม่อน และนาข่า
สนามที่ 18 โรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา
กรรมการมาจากศูนย์หนองแปน

สนามที่ 19 โรงเรียนบ้านหนองแปน
กรรมการมาจากศูนย์เมืองมัญจา 

สนามที่ 20 โรงเรียนโนนสวางวิทยาสรรค์
กรรมการมาจากศูนย์ท่าศาลา

สนามที่ 21 โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์
กรรมการมาจากศูนย์คำแคน
สนามที่ 22 โรงเรียนบ้านคำโซ่
กรรมการมาจากศูนย์โพนเพ็ก
สนามที่ 23 โรงเรียนบ้านนางาม 
กรรมการมาจากศูนย์เมืองมัญจา
สนามที่ 24 โรงเรียนสวัสดี 
กรรมการมาจากศูนย์โคกนางามและเมืองมัญจา
สนามที่ 25 โรงเรียนดอนหมู
กรรมการมาจากศูนย์ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย
สนามที่ 26 โรงเรียนอนุบาลอรุณโรจน์
กรรมการมาจากศูนย์ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย
สนามที่ 27 โรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์
กรรมการมาจากศูนย์บ้านโคกนาแพง
สนามที่ 28 โรงเรียนสามหมอโนนทัน
กรรมการมาจากศูนย์บ้านโคกนาแพง

สนามที่ 29 โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม 
กรรมการมาจากศูนย์โนนสมบูรณ์

สนามที่ 30 โรงเรียนพระกุมารเยซูโนนสมบูรณ์ 

กรรมการมาจากศูนย์พญาแฮด และโคกสำราญ
สนามที่ 31 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ
กรรมการมาจากศูนย์โนนสมบูรณ์
          


คำสั่ง สพป.ขอนแก่น เขต 2  ที่  74/2559 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 (ชั้น ม.3)
 สนามที่ 1  
โรงเรียน
ชุมชนโนนแสนสุข

กรรมการมาจาก อำเภอบ้านแฮด

เลขที่นั่งสอบ
 สนามที่ 2  
โรงเรียน
บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ 

กรรมการมาจากศูนย์เจ้าปู่ , บ้านไผ่เมืองเพีย , บ้านลานป่าปอ

เลขที่นั่งสอบ
 สนามที่ 3  
โรงเรียน
บ้านป่างิ้วหนองฮี

กรรมการมาจากศูนย์บ้านไผ่เมืองเพีย , เมืองไผ่ , แคนเหนือฯ

เลขที่นั่งสอบ
สนามที่ 4  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว 
กรรมการมาจากอำเภอเปือยน้อย

เลขที่นั่งสอบ
สนามที่ 5  โรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา 
กรรมการมาจากศูนย์หนองแปน และ บ้านไผ่เมืองเพีย

เลขที่นั่งสอบ
สนามที่ 6  
โรงเรียน
บ้านหนองแปน
กรรมการมาจากศูนย์สวนหม่อน และ คำแคน

เลขที่นั่งสอบ
 สนามที่ 7  
โรงเรียน
หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา

กรรมการมาจากอำเภอโคกโพธิ์ไชย

เลขที่นั่งสอบ
สนามที่ 8  โรงเรียนสามหมอโนนทัน

กรรมการมาจากศูนย์โพนเพ็ก และ ขาข่า

เลขที่นั่งสอบ
สนามที่ 9  
โรงเรียน
บ้านหนองไฮขามเปี้ย


กรรมการมาจากอำเภอชนบท


เลขที่นั่งสอบ
Comments