คำสั่งคุมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สนามที่ 1
(กรรมการมาจากศูนย์ภูระงำ)

สนามที่ 2
(กรรมการมาจากศูนย์โนนพะยอมวังแสง และศูนย์ชนบท)
สนามที่ 3 Edit
(กรรมการมาจากศูนย์ชนบท)
สนามที่ 4
(กรรมการมาจากศูนย์เอกชน)
 สนามที่ 5 Edit2
(กรรมการมาจากศูนย์เมืองไผ่)
 สนามที่ 6
บ้านแคนเหนือ
(กรรมการมาจากศูนย์บ้านไผ่เมืองเพีย)
 สนามที่ 7
(กรรมการมาจากศูนย์แคนเหนือหนองน้ำใส)
 สนามที่ 8 Edit
(กรรมการมาจากศูนย์บ้านลานป่าปอ)
 สนามที่ 9 Edit 2
(กรรมการมาจากศูนย์เจ้าปู่)
 สนามที่ 10
(กรรมการมาจากศูนย์วังม่วง)
 สนามที่ 11
(กรรมการมาจากศูนย์ปราสาทเปือยน้อย)
 สนามที่ 12
(กรรมการมาจากศูนย์สวนหม่อน , โพนเพ็ก , หนองแปน)
 สนามที่ 13
(กรรมการมาจากเมืองมัญจา)
 สนามที่ 14
(กรรมการมาจากศูนย์เมืองมัญจา)
 สนามที่ 15
(กรรมการมาจากศูนย์เมืองมัญจา)
 สนามที่ 16
(กรรมการจาจากศูนย์คำแคน)
 สนามที่ 17
(กรรมการมาจากศูนย์ท่าศาลา)
 สนามที่ 18
(กรรมการมาจากศูนย์นาข่า)
 สนามที่ 19
(กรรมการมาจากโคกนางาม)
 สนามที่ 20
(กรรมการมาจากศูนย์ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย)
 สนามที่ 21 Edit
(กรรมการมาจากศูนย์โคกนาแพง)
 สนามที่ 22 Edit
(กรรมการมาจากศูนย์โนนสมบูรณ์)
 สนามที่ 23 Edit2
(กรรมการมาจากศูนย์พญาแฮด , โคกสำราญ)
 สนามที่ 24
(กรรมการมาจากศูนย์โนนสมบูรณ์)


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 สนามที่ 1
ชุมชนโนนแสนสุข
(กรรมการมาจากสนามสอบบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์)
 สนามที่ 2 Edit2
บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์
(กรรมการมาจากสนามสอบโนนแสนสุข และ ราชประชานุเคราะห์ 50)
 สนามที่ 3 Edit
บ้านป่างิ้วหนองฮี
(กรรมการมาจากสนามสอบชุมชนบ้านหัวขัว)
สนามที่ 4
ชุมชนบ้านหัวขัว
(กรรมการมาจากจากสนามสอบบ้านป่างิ้วหนองฮี)
 สนามที่ 5
บ้านกอกป่าผุวิทยา
(กรรมการมาจากสนามสอบซับสมบูรณ์พิทยาลัย)
สนามที่ 6 Edit2
ซับสมบูรณ์พิทยาลัย
(กรรมการมาจากสนามสอบบ้านกอกป่าผุวิทยา)
 สนามที่ 7
ราชประชานุเคราะห์ 50
(กรรมการมาจากสนามสอบบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์)
 

Comments