คำสั่งคุมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560

ขอเชิญกรรมการประชุมตามจุดที่กำหนด 6 จุด
โดยปกติรับราชการที่อำเภอใด ขอความกรุณาประชุมที่อำเภอนั้นๆ ครับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คำสั่งที่ 44/2561
สนามที่ 1
(กรรมการมาจากศูนย์ภูระงำ และโนนพะยอมวังแสง)

สนามที่ 2 Edit
(กรรมการมาจากศูนย์ชนบท , โนนพะยอมวังแสง)
สนามที่ 3 
(กรรมการมาจากศูนย์ชนบท)
สนามที่ 4 Edit
(กรรมการมาจากศูนย์เอกชน)
 สนามที่ 5
(กรรมการมาจากศูนย์เมืองไผ่)
 สนามที่ 6
บ้านแคนเหนือ
(กรรมการมาจากศูนย์บ้านไผ่เมืองเพีย)
 สนามที่ 7 Edit
(กรรมการมาจากศูนย์แคนเหนือหนองน้ำใส)
 สนามที่ 8
(กรรมการมาจากศูนย์บ้านลานป่าปอ)
 สนามที่ 9 Edit
(กรรมการมาจากศูนย์เจ้าปู่)
 สนามที่ 10
(กรรมการมาจากศูนย์วังม่วง)
 สนามที่ 11
(กรรมการมาจากศูนย์ปราสาทเปือยน้อย)
 สนามที่ 12
(กรรมการมาจากศูนย์สวนหม่อน , โคกนางาม , นาข่า)
 สนามที่ 13
(กรรมการมาจากศูนย์เมืองมัญจา)
 สนามที่ 14
(กรรมการมาจากศูนย์ท่าศาลา)
 สนามที่ 15
(กรรมการมาจากศูนย์คำแคน)
 สนามที่ 16
(กรรมการจาจากศูนย์หนองแปน)
 สนามที่ 17
(กรรมการมาจากศูนย์โพนเพ็ก)
 สนามที่ 18
(กรรมการมาจากศูนย์เมืองมัญจา)
 สนามที่ 19
(กรรมการมาจากศูนย์เมืองมัญจา , โคกนางาม)
 สนามที่ 20
(กรรมการมาจากศูนย์ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย)
 สนามที่ 21
(กรรมการมาจากศูนย์โคกนาแพง)
 สนามที่ 22
(กรรมการมาจากศูนย์โนนสมบูรณ์ , โคกสำราญ)
 สนามที่ 23
(กรรมการมาจากศูนย์พญาแฮด , โคกสำราญ)
 สนามที่ 24
(กรรมการมาจากศูนย์โนนสมบูรณ์)


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คำสั่งที่ 45/2561
 สนามที่ 1 Edit2
แท่นศิลาทิพย์ศึกษา
(กรรมการมาจากอำเภอชนบท , บ้านไผ่)
 สนามที่ 2
บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์
(กรรมการมาจากอำเภอบ้านไผ่ , ชนบท , บ้านแฮด)
 สนามที่ 3 Edit
บ้านป่างิ้วหนองฮี
(กรรมการมาจากอำเภอบ้านแฮด , เปือยน้อย)
สนามที่ 4 Edit2
ชุมชนบ้านหัวขัว
(กรรมการมาจากอำเภอบ้านไผ่)
 สนามที่ 5 Edit
บ้านหนองม่วงหลุบคา
(กรรมการมาจากอำเภอมัญจาคีรี , โคกโพธิ์ไชย)
สนามที่ 6
ซับสมบูรณ์พิทยาลัย
(กรรมการมาจากอำเภอมัญจาคีรี)
 สนามที่ 7
ราชประชานุเคราะห์ 50 ขอนแก่น
(กรรมการมาจากอำเภอบ้านไผ่)
 


Comments