คำสั่งคุมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561

ขอเชิญกรรมการประชุม วันที่ 30 มกราคม 2562 ที่ ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต สพป.ขอนแก่น เขต 2
ภาคเช้า 08.30 - 12.00 น. กรรมการจากอำเภอบ้านไผ่ บ้านแฮด และเปือยน้อย
ภาคบ่าย เวลา 13.00 - 16.30 น. กรรมการจากอำเภอชนบท มัญจาคีรี และอำเภอโคกโพธิ์ไชยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คำสั่งที่ 15/2562

 สนามที่ 1 Edit
ชุมชนบ้านชนบท
(กรรมการมาจากศูนย์ภูระงำ และโนนพะยอมวังแสง)
สนามที่ 2
บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า 
(กรรมการมาจากศูนย์ชนบท)
 สนามที่ 3
โนนพะยอมพิทยไพศาล
(กรรมการมาจากศูนย์ภูระงำ)
สนามที่ 4 Edit
บ้านไผ่ประถมศึกษา 
(กรรมการมาจากศูนย์เอกชน)
สนามที่ 5 Edit
มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
(กรรมการมาจากศูนย์เมืองไผ่)
 สนามที่ 6
บ้านแคนเหนือ
(กรรมการมาจากศูนย์บ้านไผ่เมืองเพีย)
 สนามที่ 7
บ้านเมืองเพีย
(กรรมการมาจากศูนย์แคนเหนือหนองน้ำใส)
สนามที่ 8 Edit
 บ้านภูเหล็ก
(กรรมการมาจากศูนย์บ้านลานป่าปอ)
สนามที่ 9 Edit
บ้านป่าปอ 
(กรรมการมาจากศูนย์เจ้าปู่)
 สนามที่ 10
บ้านวังผือขามป้อม
(กรรมการมาจากศูนย์วังม่วง)
สนามที่ 11 Edit
บ้านวังม่วง 
(กรรมการมาจากศูนย์ปราสาทเปือยน้อย)
สนามที่ 12 Edit
ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี 
(กรรมการมาจากศูนย์สวนหม่อน , โคกนางาม , นาข่า)
 สนามที่ 13
บ้านกอกป่าผุวิทยา
(กรรมการมาจากศูนย์เมืองมัญจา)
สนามที่ 14
 บ้านหนองแปน
(กรรมการมาจากศูนย์ท่าศาลา)
สนามที่ 15
หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา 
(กรรมการมาจากศูนย์คำแคน)
สนามที่ 16
บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ 
(กรรมการจาจากศูนย์หนองแปน)
 สนามที่ 17 Edit
บ้านคำโซ่
(กรรมการมาจากศูนย์โพนเพ็ก)
สนามที่ 18
 บ้านนางาม
(กรรมการมาจากศูนย์เมืองมัญจา)
 สนามที่ 19
สวัสดี
(กรรมการมาจากศูนย์เมืองมัญจา)
สนามที่ 20 Edit
ชุมชนบ้านโคก 
(กรรมการมาจากศูนย์ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย)
 สนามที่ 21
นาจานซับสมบูรณ์
(กรรมการมาจากศูนย์บ้านโคกนาแพง)
สนามที่ 22
 หนองแซงวิทยาคม
(กรรมการมาจากศูนย์โนนสมบูรณ์)
สนามที่ 23
บ้านหนองไฮขามเปี้ย 
(กรรมการมาจากศูนย์พญาแฮด , โคกสำราญ)
สนามที่ 24 Edit
บ้านโคกสำราญ
(กรรมการมาจากศูนย์โนนสมบูรณ์)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  คำสั่งที่ 16/2562


Comments