คำสั่งคุมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562

วันประชุมคณะกรรมการ 30 มกราคม 2563
ณ ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต
ชุดที่ 1 ช่วงเช้า 08.30 -12.00 น.
(
อำเภอบ้านไผ่ , บ้านแฮด และอำเภอเปือยน้อย) 

ชุดที่ 2 ช่วงบ่าย 13.30 - 16.30 น. 
(
อำเภอชนบท , มัญจาคีรี และอำเภอโคกโพธิ์ไชย) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


วิดีโอ YouTube สนามสอบที่ 1 Edit
ชุมชนบ้านชนบท
(กรรมการ มาจากศูนย์
ภูระงำ ,โนนพะยอมวังแสง)
บัตรประจำตัวกรรมการ
สนามสอบที่ 2 
บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า
(กรรมการ มาจากศูนย์ชนบท)
บัตรประจำตัวกรรมการ
 สนามสอบที่ 3
โนนพะยอมพิทยไพศาล
(กรรมการ มาจากศูนย์
ชนบท ,ภูระงำ)
บัตรประจำตัวกรรมการ
 สนามสอบที่ 4
บ้านไผ่ประถมศึกษา
(กรรมการ มาจากศูนย์
แคนเหนือฯ , บ้านไผ่เมืองเพีย)
บัตรประจำตัวกรรมการ
  สนามสอบที่ 5
บ้านแคนเหนือ
(กรรมการ มาจากศูนย์
เมืองไผ่)
บัตรประจำตัวกรรมการ
 สนามสอบที่ 6
บ้านเมืองเพีย
(กรรมการ มาจากศูนย์เมืองไผ่)
บัตรประจำตัวกรรมการ 
 สนามสอบที่ 7 Edit
บ้านภูเหล็ก
(กรรมการ มาจากศูนย์
บ้านลานป่าปอ
) 
บัตรประจำตัวกรรมการ
 สนามสอบที่ 8
บ้านป่าปอ
(กรรมการ มาจากศูนย์
เจ้าปู่)
 
บัตรประจำตัวกรรมการ
  สนามสอบที่ 9 Edit
บ้านวังผือขามป้อม
(กรรมการ มาจากศูนย์
วังม่วง)
บัตรประจำตัวกรรมการ
 สนามสอบที่ 10
บ้านวังม่วง
(กรรมการ มาจากศูนย์ปราสาทเปือยน้อย) 
บัตรประจำตัวกรรมการ
 สนามสอบที่ 11
ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
(กรรมการ มาจากศูนย์
สวนหม่อน ,หนองแปน)
 
บัตรประจำตัวกรรมการ
 สนามสอบที่ 12
บ้านกอกป่าผุวิทยา
(กรรมการ มาจากศูนย์
ท่าศาลา)
 
บัตรประจำตัวกรรมการ
 สนามสอบที่ 13
บ้านหนองแปน
(กรรมการ มาจากศูนย์
เมืองมัญจา)
 
บัตรประจำตัวกรรมการ
  สนามสอบที่ 14
หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา
(กรรมการ มาจากศูนย์คำแคน)
บัตรประจำตัวกรรมการ
 สนามสอบที่ 15 Edit
บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์
(กรรมการ มาจากศูนย์
เมืองมัญจา)
 
บัตรประจำตัวกรรมการ
 สนามสอบที่ 16
บ้านคำโซ่
(กรรมการ มาจากศูนย์
โพนเพ็ก)
 
บัตรประจำตัวกรรมการ
  สนามสอบที่ 17
บ้านนางาม
(กรรมการ มาจากศูนย์
นาข่า)
บัตรประจำตัวกรรมการ
 สนามสอบที่ 18
สวัสดี
(กรรมการ มาจากศูนย์
โคกนางาม)
 
บัตรประจำตัวกรรมการ
 สนามสอบที่ 19 Edit
ชุมชนบ้านโคก
(กรรมการ มาจากศูนย์
ซับสมบูรณ์ฯ)
 
บัตรประจำตัวกรรมการ
  สนามสอบที่ 20 Edit
นาจานซับสมบูรณ์
(กรรมการ มาจากศูนย์
โคกนาแพง)
บัตรประจำตัวกรรมการ
  สนามสอบที่ 21 Edit
หนองแซงวิทยาคม
(กรรมการ มาจากศูนย์
โนนสมบูรณ์ , โคกสำราญ)
บัตรประจำตัวกรรมการ
 สนามสอบที่ 22 Edit
บ้านหนองไฮขามเปี้ย
(กรรมการ มาจากศูนย์พญาแฮด , โคกสำราญ) 
บัตรประจำตัวกรรมการ
 สนามสอบที่ 23
บ้านโคกสำราญ
(กรรมการ มาจากศูนย์
พญาแฮด , โนนสมบูรณ์)
บัตรประจำตัวกรรมการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 สนามสอบที่ 1 Edit

ชุมชนโนนแสนสุข

บัตรประจำตัวกรรมการ
สนามสอบที่ 2 Edit

บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์

บัตรประจำตัวกรรมการ

 สนามสอบที่ 3

บ้านป่างิ้วหนองฮี

บัตรประจำตัวกรรมการ

 สนามสอบที่ 4 Edit

ชุมชนบ้านหัวขัว

บัตรประจำตัวกรรมการ

 สนามสอบที่ 5 Edit

บ้านหนองม่วงหลุบคา

บัตรประจำตัวกรรมการ
 สนามสอบที่ 6

บ้านมูลนาค

บัตรประจำตัวกรรมการ

สนามสอบที่ 7 Edit

ราชประชานุเคราะห์ 50
 
บัตรประจำตัวกรรมการComments