คำสั่งคุมสอบ Pre NT และ Pre O-NET ปี 2558 ครั้งที่ 2


 คำสั่งคุมสอบ Pre O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
คำสั่งระดับสนามสอบ ที่ 43/2559 ลว. 28 มกราคม 2559
สนามที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
กรรมการมาจากศูนย์ภูระงำ และโนนพะยอมวังแสง
สนามที่ 2 โรงเรียนบ้านปอแดง
กรรมการมาจากศูนย์ชนบท

สนามที่ 3 โนนพะยอมพิทยไพศาล
กรรมการมาจากศูนย์ภูระงำ

สนามที่ โรงเรียนบ้านโนนข่า
กรรมการมาจากศูนย์ชนบท และภูระงำ

สนามที่ 5 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา
กรรมการมาจากศูนย์เอกชน

สนามที่ 6 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
กรรมการมาจากศูนย์เมืองไผ่ , แคนเหนือหนองน้ำใส , บ้านไผ่เมืองเพีย และ เจ้าปู่
สนามที่ 7 โรงเรียนบ้านแคนเหนือ
กรรมการมาจากศูนย์เอกชน
สนามที่ 8 โรงเรียนบ้านทุ่งมน
กรรมการมาจากศูนย์เมืองไผ่
สนามที่ 9 โรงเรียนบ้านเมืองเพีย
กรรมการมาจากศูนย์เมืองไผ่
สนามที่ 10 โรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์
กรรมการมาจากศูนย์บ้านลานป่าปอ
 สนามที่ 11 โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่
กรรมการมาจากศูนย์เมืองไผ่
สนามที่ 12 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี
กรรมการมาจากศูนย์บ้านลานป่าปอ
สนามที่ 13 โรงเรียนบ้านลาน
กรรมการมาจากศูนย์เจ้าปู่
สนามที่ 14 โรงเรียนบ้านป่าปอ
กรรมการมาจากศูนย์เจ้าปู่
สนามที่ 15 โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อม 

กรรมการมาจากศูนย์วังม่วง
สนามที่ 16 โรงเรียนบ้านวังม่วง
กรรมการมาจากศูนย์ปราสาทเปือยน้อย

สนามที่ 17 โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
กรรมการมาจากศูนย์สวนหม่อน และนาข่า
สนามที่ 18 โรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา
กรรมการมาจากศูนย์หนองแปน

สนามที่ 19 โรงเรียนบ้านหนองแปน
กรรมการมาจากศูนย์เมืองมัญจา

สนามที่ 20 โรงเรียนโนนสวางวิทยาสรรค์
กรรมการมาจากศูนย์ท่าศาลา

สนามที่ 21 โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์
กรรมการมาจากศูนย์คำแคน
สนามที่ 22 โรงเรียนบ้านคำโซ่
กรรมการมาจากศูนย์โพนเพ็ก
สนามที่ 23 โรงเรียนบ้านนางาม 

กรรมการมาจากศูนย์เมืองมัญจา
สนามที่ 24 โรงเรียนสวัสดี 

กรรมการมาจากศูนย์โคกนางามและเมืองมัญจา
สนามที่ 25 โรงเรียนดอนหมู
กรรมการมาจากศูนย์ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย
สนามที่ 26 โรงเรียนอนุบาลอรุณโรจน์
กรรมการมาจากศูนย์ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย
สนามที่ 27 โรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์
กรรมการมาจากศูนย์บ้านโคกนาแพง
สนามที่ 28 โรงเรียนสามหมอโนนทัน
กรรมการมาจากศูนย์บ้านโคกนาแพง

สนามที่ 29 โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม 

กรรมการมาจากศูนย์โนนสมบูรณ์

สนามที่ 30 โรงเรียนพระกุมารเยซูโนนสมบูรณ์ 

กรรมการมาจากศูนย์พญาแฮด และโคกสำราญ
สนามที่ 31 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ
กรรมการมาจากศูนย์โนนสมบูรณ์
  


 คำสั่งคุมสอบ Pre O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
คำสั่งระดับสนามสอบ ที่ 44/2559  ลว. 28 มกราคม 2559
 สนามที่ 1  โรงเรียนชุมชนโนนแสนสุข

กรรมการมาจาก อำเภอบ้านแฮด

เลขที่นั่งสอบ
 สนามที่ 2  
โรงเรียน
บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ 

กรรมการมาจากศูนย์เจ้าปู่ , บ้านไผ่เมืองเพีย , บ้านลานป่าปอ

เลขที่นั่งสอบ
 สนามที่ 3  โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี

กรรมการมาจากศูนย์บ้านไผ่เมืองเพีย , เมืองไผ่ , แคนเหนือฯ

เลขที่นั่งสอบ
 สนามที่ 4  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว 


กรรมการมาจากอำเภอเปือยน้อย

เลขที่นั่งสอบ
สนามที่ 5  โรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา 
กรรมการมาจากศูนย์หนองแปน และ บ้านไผ่เมืองเพีย

เลขที่นั่งสอบ
สนามที่ 6  โรงเรียนบ้านหนองแปน

กรรมการมาจากศูนย์สวนหม่อน และ คำแคน

เลขที่นั่งสอบ
 สนามที่ 7  
โรงเรียน
หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา

กรรมการมาจากอำเภอโคกโพธิ์ไชย

เลขที่นั่งสอบ
สนามที่ 8  โรงเรียนสามหมอโนนทัน

กรรมการมาจากศูนย์โพนเพ็ก และ ขาข่า

เลขที่นั่งสอบ
สนามที่ 9  โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย


กรรมการมาจากอำเภอชนบท


เลขที่นั่งสอบ


 คำสั่งคุมสอบ Pre NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 สนามที่ 1 
โรงเรียนบ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์
กรรมการมาจากศูนย์โนนพะยอมวังแสง

สนามที่ 2 โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
กรรมการมาจากศูนย์ภูระงำ , โนนพะยอมวังแสง
สนามที่ 3 
โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า
กรรมการมาจากศูนย์ชนบท
สนามที่ 4 โรงเรียนบ้านปอแดง
กรรมการมาจากศูนย์ชนบท
สนามที่ 5 โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาล
กรรมการมาจากศูนย์ชนบท

สนามที่ 6 โรงเรียนบ้านโนนข่า
กรรมการมาจากศูนย์ภูระงำ
 สนามที่ 7 
โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์
กรรมการมาจากศูนย์แคนเหนือหนองน้ำใส

สนามที่ 8 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา
กรรมการมาจากศูนย์บ้านไผ่เมืองเพีย, เจ้าปู่
สนามที่ 9 โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ 

กรรมการมาจากศูนย์บ้านลานป่าปอ
 สนามที่ 10 โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส
กรรมการมาจากศูนย์เมืองไผ่

สนามที่ 11 โรงเรียนบ้านทุ่งมน 

กรรมการมาจากศูนย์เมืองไผ่
สนามที่ 12 โรงเรียนบ้านเมืองเพีย 

กรรมการมาจากศูนย์เมืองไผ่
สนามที่ 13 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี
กรรมการมาจากศูนย์บ้านลานป่าปอ
สนามที่ 14 โรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์
กรรมการมาจากศูนย์แคนเหนือหนองน้ำใส
สนามที่ 15 โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่
กรรมการมาจากศูนย์เมืองไผ่
 สนามที่ 16 
โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง
กรรมการมาจากศูนย์บ้านลานป่าปอ

สนามที่ 17 โรงเรียนบ้านลาน
กรรมการมาจากศูนย์เจ้าปู่
สนามที่ 18 โรงเรียนบ้านป่าปอ
กรรมการมาจากศูนย์เจ้าปู่
สนามที่ 19 โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อม
กรรมการมาจากศูนย์ปราสาทเปือยน้อย

สนามที่ 20 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว
กรรมการมาจากศูนย์วังม่วง
สนามที่ 21 โรงเรียนบ้านวังม่วง
กรรมการมาจากศูนย์ปราสาทเปือยน้อย
 สนามที่ 22 
โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
กรรมการมาจากศูนย์โคกนางาม

สนามที่ 23 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา
กรรมการมาจากศูนย์นาข่า
สนามที่ 24 โรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา
กรรมการมาจากศูนย์หนองแปน
สนามที่ 25 โรงเรียนบ้านหนองแปน
กรรมการมาจากศูนย์โพนเพ็ก
สนามที่ 26 
โรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร
กรรมการมาจากศูนย์โพนเพ็ก

สนามที่ 27 โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยา
กรรมการมาจากศูนย์สสวนหม่อน
 สนามที่ 28 
โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์
กรรมการมาจากศูนย์คำแคน

สนามที่ 29 โรงเรียนบ้านคำโซ่
กรรมการมาจากศูนย์ท่าศาลา
สนามที่ 30 โรงเรียนบ้านคำปากดาว
กรรมการมาจากศูนย์ท่าศาลา
 สนามที่ 31 
โรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคาร
กรรมการมาจากศูนย์นาข่า

สนามที่ 32 โรงเรียนบ้านนางาม
กรรมการมาจากศูนย์นาข่า
สนามที่ 33 โรงเรียนสวัสดี 

กรรมการมาจากศูนย์เมืองมัญจา
สนามที่ 34 โรงเรียนเหล่าใหญ่วิทยา
กรรมการมาจากศูนย์เมืองมัญจา

สนามที่ 35 โรงเรียนดอนหมู
กรรมการมาจากศูนย์โคกนาแพง
สนามที่ 36 โรงเรียนบ้านโสกนาดี
กรรมการมาจากศูนย์โคกนาแพง
สนามที่ 37 โรงเรียนสามหมอโนนทัน
กรรมการมาจากศูนย์ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย

สนามที่ 38 โรงเรียนบ้านมูลนาค
กรรมการมาจากศูนย์ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย
สนามที่ 39 โรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์
กรรมการมาจากศูนย์ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย
สนามที่ 40 โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม
กรรมการมาจากศูนย์โนนสมบูรณ์

สนามที่ 41 โรงเรียนชุมชนบ้านแฮด
กรรมการมาจากศูนย์โนนสมบูรณ์
สนามที่ 42 โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย
กรรมการมาจากศูนย์พญาแฮด
สนามที่ 43 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ
กรรมการมาจากศูนย์โคกสำราญ
สนามที่ 44 โรงเรียนเล็บเงือก
กรรมการมาจากศูนย์โคกสำราญ

 

Comments