คำสั่งคุมสอบNT ปีการศึกษา 2558


คำสั่งอำนวยการ การดำเนินการสอบNT ปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ศูนย์ประสานการสอบ) คลิกที่นี่
หนังสือเชิญประชุมกรรมการดำเนินการสอบ NT ปีการศึกษา 2558 คลิกที่นี่

 สนามที่ 1 
โรงเรียนบ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์
กรรมการมาจากศูนย์โนนพะยอมวังแสง

สนามที่ 2 
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
กรรมการมาจากศูนย์ภูระงำ , โนนพะยอมวังแสง
สนามที่ 3 
โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า
กรรมการมาจากศูนย์ชนบท
สนามที่ 4 
โรงเรียนบ้านปอแดง
กรรมการมาจากศูนย์ชนบท
สนามที่ 5 
โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาล
กรรมการมาจากศูนย์ชนบท

สนามที่ 6 
โรงเรียนบ้านโนนข่า
กรรมการมาจากศูนย์ภูระงำ
 สนามที่ 7 
โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์
กรรมการมาจากศูนย์แคนเหนือหนองน้ำใส

สนามที่ 8 
โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา
กรรมการมาจากศูนย์บ้านไผ่เมืองเพีย, เจ้าปู่
สนามที่ 9 
โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ 
กรรมการมาจากศูนย์บ้านลานป่าปอ
 สนามที่ 10 
โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส
กรรมการมาจากศูนย์เมืองไผ่

สนามที่ 11 

โรงเรียนบ้านทุ่งมน
กรรมการมาจากศูนย์เมืองไผ่
สนามที่ 12 

โรงเรียนบ้านเมืองเพีย
กรรมการมาจากศูนย์เมืองไผ่
สนามที่ 13 
โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี
กรรมการมาจากศูนย์บ้านลานป่าปอ

สนามที่ 14 
โรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์
กรรมการมาจากศูนย์แคนเหนือหนองน้ำใส
สนามที่ 15 
โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่
กรรมการมาจากศูนย์เมืองไผ่
 สนามที่ 16 
โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง
กรรมการมาจากศูนย์บ้านลานป่าปอ

สนามที่ 17 
โรงเรียนบ้านลาน
กรรมการมาจากศูนย์เจ้าปู่
สนามที่ 18 
โรงเรียนบ้านป่าปอ
กรรมการมาจากศูนย์เจ้าปู่
สนามที่ 19 
โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อม
กรรมการมาจากศูนย์ปราสาทเปือยน้อย

สนามที่ 20 
โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว
กรรมการมาจากศูนย์วังม่วง
สนามที่ 21 
โรงเรียนบ้านวังม่วง
กรรมการมาจากศูนย์ปราสาทเปือยน้อย
 สนามที่ 22 
โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
กรรมการมาจากศูนย์โคกนางาม

สนามที่ 23 
โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา
กรรมการมาจากศูนย์นาข่า
สนามที่ 24 
โรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา
กรรมการมาจากศูนย์หนองแปน
สนามที่ 25 
โรงเรียนบ้านหนองแปน
กรรมการมาจากศูนย์โพนเพ็ก
สนามที่ 26 
โรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร
กรรมการมาจากศูนย์โพนเพ็ก

สนามที่ 27 
โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยา
กรรมการมาจากศูนย์สสวนหม่อน
 สนามที่ 28 
โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์
กรรมการมาจากศูนย์คำแคน

สนามที่ 29 
โรงเรียนบ้านคำโซ่
กรรมการมาจากศูนย์ท่าศาลา
สนามที่ 30 
โรงเรียนบ้านคำปากดาว
กรรมการมาจากศูนย์ท่าศาลา
 สนามที่ 31 
โรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคาร
กรรมการมาจากศูนย์นาข่า

สนามที่ 32 
โรงเรียนบ้านนางาม
กรรมการมาจากศูนย์นาข่า
สนามที่ 33 
โรงเรียนสวัสดี
กรรมการมาจากศูนย์เมืองมัญจา
สนามที่ 34 
โรงเรียนเหล่าใหญ่วิทยา
กรรมการมาจากศูนย์เมืองมัญจา

สนามที่ 35 
โรงเรียนดอนหมู
กรรมการมาจากศูนย์โคกนาแพง
สนามที่ 36 
โรงเรียนบ้านโสกนาดี
กรรมการมาจากศูนย์โคกนาแพง
สนามที่ 37 
โรงเรียนสามหมอโนนทัน
กรรมการมาจากศูนย์ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย

สนามที่ 38 
โรงเรียนบ้านมูลนาค
กรรมการมาจากศูนย์ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย
สนามที่ 39 
โรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์
กรรมการมาจากศูนย์ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย
สนามที่ 40 
โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม
กรรมการมาจากศูนย์โนนสมบูรณ์

สนามที่ 41
โรงเรียนชุมชนบ้านแฮด
กรรมการมาจากศูนย์โนนสมบูรณ์
สนามที่ 42 
โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย
กรรมการมาจากศูนย์พญาแฮด
สนามที่ 43 
โรงเรียนบ้านโคกสำราญ
กรรมการมาจากศูนย์โคกสำราญ

สนามที่ 44 
โรงเรียนเล็บเงือก
กรรมการมาจากศูนย์โคกสำราญ


Comments