เครื่องมือประเมินการอ่านการเขียน ครั้งที่ 2 ของภาคเรียนที่ 2/2558

คำชี้แจง (โปรดอ่าน)
โปรดดาวน์โหลตแบบวัดและประเมินผลไฟล์เอกสาร pdf ออกไป เพื่อพิมพ์เป็นเอกสารสำหรับครูผู้สอนใช้ดำเนินการประเมินวัดการอ่่านและการเขียนของนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ -๖  เมื่อคุณครูได้ทำการประเมินนักเรียนเป็นรายบุคคลแล้ว  ให้นำผลการประเมินของนักเรียนไปกรอกในหน้าเว็บไซต์ นิเทศออนไลน์ ศน.ประสงค์ และตรวจทานให้ถูกต้อง ก่อนที่ระบบจะปิด ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ จากนั้นกรุณานำข้อมูลใน sheet สรุปไปบันทึกในระบบ e-MES ก่อนวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙ ด้วยครับ  
Ċ
ประสงค์ พรหมเมตตา,
6 ม.ค. 2559 08:06
ċ
ป.1.rar
(1735k)
ประสงค์ พรหมเมตตา,
6 ม.ค. 2559 08:07
ċ
ป.2.rar
(1617k)
ประสงค์ พรหมเมตตา,
6 ม.ค. 2559 08:11
ċ
ป.3.rar
(4248k)
ประสงค์ พรหมเมตตา,
6 ม.ค. 2559 08:12
ċ
ป.4.rar
(1304k)
ประสงค์ พรหมเมตตา,
6 ม.ค. 2559 08:12
ċ
ป.5.rar
(4015k)
ประสงค์ พรหมเมตตา,
6 ม.ค. 2559 08:12
ċ
ป.6.rar
(2404k)
ประสงค์ พรหมเมตตา,
6 ม.ค. 2559 08:13
Comments