กิจกรรมการนิเทศ

ประชุมศูนย์เครือข่ายโนนพะยอมวังแสง

โพสต์25 พ.ย. 2559 17:36โดยประสงค์ พรหมเมตตา

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 
 นายสมหมาย ขุมดินพิทักษ์ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้ดูแลพื้นที่อำเภอชนบท และ ทีมงานศึกษานิเทศน์ ทั้ง 3 ศูนย์เครือข่ายของอำเภอชนบท (ดร.ธนพร  นฤนาทวัฒนา , ว่าที่ร้อยโทประสงค์  พรหมเมตตา และนางสาวคุณาพร  วรรณศิลป์) ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา และหัวหน้าวิชาการ ศูนย์เครือข่ายฯโนนพะยอมวังแสง ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2559 มอบ CHAMP Model , ติดตามนโยบาย สพฐ.การสอนภาษาอังกฤษชั้น ป.1-3 สัปดาห์ละ 5 ชั่วโมง , การท่องสูตรคูณ การท่องบทอาขยาน และลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโนนข่า อ.ชนบท จ.ขอนแก่น ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและคุณครูโรงเรียนบ้านโนนข่า ที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการประชุมเป็นอย่างดี และขอชื่นชมผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะผู้ร่วมประชุมทุกท่านที่มุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของอำเภอชนบทและสำนักงานเขตพื้นที่ในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน

ประชุมศูนย์เครือข่ายในอำเภอชนบท

โพสต์23 พ.ย. 2559 20:04โดยประสงค์ พรหมเมตตา   [ อัปเดต 23 พ.ย. 2559 20:09 ]

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 
 นายสมหมาย ขุมดินพิทักษ์ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้ดูแลพื้นที่อำเภอชนบท และ ทีมงานศึกษานิเทศน์ ทั้ง 3 ศูนย์เครือข่ายของอำเภอชนบท (ดร.ธนพร  นฤนาทวัฒนา , ว่าที่ร้อยโทประสงค์  พรหมเมตตา และนางสาวคุณาพร  วรรณศิลป์) ประชุม ผู้อำนวยการสถานศึกษา และหัวหน้าวิชาการ ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2559 โดยภาคเช้า เป็นศูนย์เครือข่ายฯ ชนบท ที่ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านชนบท และภาคบ่าย เป็นศูนย์เครือข่ายฯ ภูระงำ ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า อ.ชนบท จ.ขอนแก่น ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและคุณครูเจ้าของสถานที่ทั้ง 2 แห่ง ที่ให้การต้อนรับและดูแลเป็นอย่างดี และขอขอบคุณคณะผู้ร่วมประชุมทุกท่านที่มุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของอำเภอชนบทและสำนักงานเขตพื้นที่ในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน

แสดงความจงรักภักดีและรำลึกฯ วันคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ 89

โพสต์21 พ.ย. 2559 23:54โดยประสงค์ พรหมเมตตา   [ อัปเดต 22 พ.ย. 2559 15:58 ]

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ดร.โชติพิพัฒน์ จุลมณีรุ่งเรือง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานจัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ 89 โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ ข้าราชการครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ ร่วมกิจกรรม เริ่มด้วยการเคารพธงชาติ ประธานนำกล่าวคำปฏิญาณตนทำดีเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ทุกคนตั้งจิตอธิษฐานด้วยการสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที จากนั้น ประธานในพิธีได้ปลูกต้นไม้ของพ่อ (ต้นราชพฤกษ์)  บริเวณหน้าสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 2

Boot Camp for Core Supervisor 2016

โพสต์20 ก.ย. 2559 02:16โดยประสงค์ พรหมเมตตา   [ อัปเดต 20 ก.ย. 2559 05:36 ]

เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โดยมีรองผู้อำนวยการค่าย คือ นายวรศักดิ์  วัชรกำจร เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งจัดกิจกรรมเข้าค่ายของศึกษานิเทศก์ทั่วประเทศที่สมัครเข้ารับการอบรมจำนวน ๑๐๐ คน ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๙ ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดนครปฐม

การทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558

โพสต์29 ก.พ. 2559 16:09โดยประสงค์ พรหมเมตตา

นายเชิดศักดิ์  ศรีสง่าชัย ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 (หัวหน้าศูนย์สอบ) ตรวจเยี่ยมสนามสอบและเป็นกำลังใจคณะทำงานที่สนามสอบต่างๆ ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กำหนดดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (
O-NET) ปีการศึกษา 2558 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ในวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2559 ผลการจัดการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีปัญหา และอุปสรรคใดๆ บรรลุตามวัตถุประสงค์การจัดสอบด้วยดี

การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558


ประชุมกรรมการดำเนินการสอบ O-NET2558

โพสต์19 ก.พ. 2559 18:23โดยประสงค์ พรหมเมตตา   [ อัปเดต 19 ก.พ. 2559 19:18 ]

เมื่อวันที่
19 กุมภาพันธ์ 2559  ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต  2 เป็นประธานการประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  สพป.ขอนแก่น เขต 2  (หัวหน้าสนามสอบ  กรรมการกลาง  กรรมการคุมสอบ และกรรมการตัวแทนศูนย์สอบประจำสนามสอบ) ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยแบ่งเป็น 2 ผลัด คือ ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 12.00 น. คณะกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่สนามสอบอำเภอโคกโพธิ์ไชย  อำเภอมัญจาคีรี และอำเภอเปือยน้อย ภาคบ่ายเช้าตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 16.30 น คณะกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่สนามสอบอำเภอบ้านไผ่  อำเภอชนบท และอำเภอบ้านแฮด 

ประชุมกรรมการสอบO-NET2558
วันครู๒๕๕๙ ครั้งที่ ๖๐ ณ อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

โพสต์16 ม.ค. 2559 22:53โดยประสงค์ พรหมเมตตา   [ อัปเดต 24 ม.ค. 2559 06:06 ]

ประวัติวันครู

วันครูได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรกเมื่อ 16 มกราคม พ.ศ. 2500 สืบเนื่องมาจากการประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ พ.ศ. 2488 ซึ่งระบุให้มีสภาในกระทรวงศึกษาธิการเรียกว่า คุรุสภาเป็นนิติบุคคลให้ครูทุกคนเป็นสมาชิกคุรุสภา โดยมีหน้าที่ในเรื่องของสถาบันวิชาชีพครูในขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่ให้ความเห็นเรื่องนโยบายการศึกษาและวิชาการศึกษาทั่วไปแก่กระทรวงศึกษาธิการ ควบคุม จรรยาและวินัยของครูรักษาผลประโยชน์ ส่งเสริมฐานะของครู จัดสวัสดิการให้ครูและครอบครัว ได้รับความช่วยเหลือตามสมควร ส่งเสริมความรู้และความสามัคคีของครู

ด้วยเหตุนี้ในทุกปี คุรุสภาจะจัดให้มีการประชุมสามัญคุรุสภาประจำปี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้แทนครูจากทั่วประเทศแถลงผลงานในรอบปีที่ผ่านมา และชักถามปัญหาข้อข้องใจต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของคุรุสภาโดยมีคณะกรรมการอำนวยการคุรุสภาเป็นผู้ตอบข้อสงสัย สถานที่ ในการประชุมสมัยนั้นใช้หอประชุมสามัคยาจารย์ หอประชุมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และในระยะหลังใช้หอประชุมคุรุสภา

ปี พ.ศ. 2499 ในที่ประชุมสามัญคุรุสภาประจำปี จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการอำนวยการคุรุสภากิตติมศักดิ์ ได้กล่าวคำปราศรัยต่อที่ประชุมครูทั่วประเทศว่า

"ที่อยากเสนอในตอนนี้ก็คือว่า เนื่องจากผู้เป็นครูมีบุญคุณ เป็นผู้ให้แสงสว่างในชีวิตของเราทั้งหลาย ข้าพเจ้าคิดว่าวันครูควรมี สักวันหนึ่งสำหรับให้บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายได้แสดงความเคารพ สักการะต่อบรรดาครูผู้มีพระคุณทั้งหลาย เพราะเหตุว่าสำหรับ คนทั่วไปถ้าถึงวันตรุษ วันสงกรานต์ เราก็นำเอาอัฐิของผู้มีพระคุณบังเกิดเกล้ามาทำบุญ ทำทาน คนที่สองรองลงไปก็คือครูผู้เสียสละ ทั้งหลาย ข้าพเจ้าคิดว่าในโอกาสนี้จะขอฝากที่ประชุมไว้ด้วย ลองปรึกษาหารือกันในหลักการ ทุกคนคงจะไม่ขัดข้อง"

จากแนวความคิดนี้ กอปรกับความเห็นของครูที่แสดงออกทางสื่อมวลชนและอื่นๆ ล้วนเรียกร้องให้มีวันครูเพื่อให้เป็นวันแห่งการรำลึก ถึงความสำคัญของครูในฐานะที่เป็นผู้เสียสละ ประกอบคุณงามความดี เพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นอันมากในปีเดียวกันที่ประชุมคุรุสภาสามัญประจำปีจึงได้พิจารณาเรื่องนี้และมีมติเห็นควรให้มีวันครูเพื่อเสนอ คณะกรรมการอำนวยการต่อไป โดยได้เสนอหลักการว่า เพื่อจะได้ประกอบพิธีระลึกถึงคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครูและเพื่อส่งเสริม ความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน

การจัดงานวันครูได้จัดเป็นครั้งแรกเมื่อ 16 มกราคม พ.ศ. 2500 กระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้นักเรียนและครูหยุดในวันดังกล่าวได้ ในส่วนกลางใช้สถานที่ของกรีฑาสถานแห่งชาติเป็นที่จัดงานวันครูนี้ได้กำหนดเป็นหลักการให้มีอนุสรณ์งานวันครูไว้แก่อนุชนรุ่นหลังทุกปี อนุสรณ์ที่สำคัญคือ หนังสือประวัติครู หนังสือที่ระลึกวันครู และสิ่งก่อสร้างเป็นถาวรวัตถุ

การจัดงานวันครูได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกิจกรรมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมตลอดเวลา ในปัจจุบันได้จัดรูปแบบ การจัดงานวันครูจะมีกิจกรรม 3ประเภทหลักดังนี

  • กิจกรรมทางศาสนา
  • พิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ประกอบด้วยพิธีปฏิญาณตน การกล่าวคำระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์
  • กิจกรรมเพื่อความสามัคคีระหว่างผู้ประกอบอาชีพครู ส่วนมากเป็นการแข่งขันกีฬาหรือการจัดงานรื่นเริงในตอนเย็น

วันครู2559 ที่อำเภอชนบท


ขอขอบพระคุณแหล่งภาพถ่ายจากเฟสบุ๊ค ผอ.สีหนาท สุจจะชารี เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ครับ

ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

โพสต์7 ม.ค. 2559 07:25โดยประสงค์ พรหมเมตตา   [ อัปเดต 7 ม.ค. 2559 07:29 ]

เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ ดร.เชิดศักดิ์  ศรีสง่าชัย ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๒ เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต


ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙


การเดินทางโดยสารการบิน

โพสต์27 ก.ย. 2558 20:18โดยประสงค์ พรหมเมตตา   [ อัปเดต 27 ก.ย. 2558 20:19 ]

ปัจจุบันการเดินทางโดยเครื่องบินมีราคาถูกกว่าแต่ก่อนมาก เนื่องจากมีสายการบิน Low cost มาเปิดให้บริการ อีกทั้งการเดินทางโดยเครื่องบินก็ใช้เวลาเดินทางไม่นาน ทำให้ไม่เหนื่อยกับการเดินทาง จึงมีการเดินทางด้วยเครื่องบินเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก สำหรับมือใหม่ที่ไม่เคยขึ้นเครื่องบินมาก่อน อาจจะกลัวว่าขึ้นเครื่องไม่ถูก กลัวจะตกเครื่อง ลองมาดูรีวิวนี้ครับ รับรองว่าอ่านจบแล้วขึ้นเครื่องได้อย่างแน่นอน
ก่อนที่จะบอกขั้นตอนต่างๆ เรามาเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นเครื่องกันก่อน
Itinerary = ใบรายละเอียดการเดินทาง เรามักจะได้ใบนี้หลังจากที่เราซื้อตั๋วเครื่องบินทางอินเตอร์เนต
Air Ticket = ตั๋วเครื่องบิน
E-Ticket = ตั๋วเครื่องบินแบบอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบกระดาษ A4 ทางสายการบินหรือเอเจนซี่จะส่งให้หลังจากการจองเสร็จสมบูรณ์ ตั๋วชนิดนี้ไม่สามารถใช้ขึ้นเครื่องได้เลย ต้องไป check in ที่สนามบินในวันเดินทางเสียก่อน ถึงจะได้ตั๋วจริง
Boarding Pass = บัตรโดยสาร / ใบผ่านขึ้นเครื่อง
Departure Time = เวลาเครื่องออก
Boarding Time = เวลาขึ้นเครื่อง
Departing = เครื่องออกจาก (สนามบิน) / เวลาออก
Arriving = เครื่องถึงที่หมาย (สนามบิน) / เวลาถึง

อบรมSmart Trainer BBL ที่เชียงใหม่


การพัฒนา ICT เพื่อการนิเทศ

โพสต์27 ก.ย. 2558 19:25โดยประสงค์ พรหมเมตตา   [ อัปเดต 27 ก.ย. 2558 20:03 ]

ศูนย์เร่งรัดการนิเทศฯ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร "การพัฒนาการใช้ ICT เพื่อการนิเทศ" ระหว่างวันที่ 25-28 กันยายน 2558 ณ โรงแรมดิไอเดิล เซอร์วิส เรสซิเด้น อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีศึกษานิเทศก์ จากทั่วประเทศที่ได้สมัครเข้ารับการอบรม ในรุ่นที่ 5 จำนวน 46 คน และมีวิทยากรจากศึกษานิเทศก์ และบริษัทไมโครซอฟท์ประเทศไทย และกูเกิลประเทศไทย ร่วมให้ความรู้

อบรม ICT เพื่อการนิเทศ


1-10 of 10