กิจกรรมการนิเทศ

นิเทศ ติดตาม PLC

โพสต์15 ก.ย. 2560 00:41โดยประสงค์ พรหมเมตตา

นิเทศ ติดตาม โครงการขับเคลื่อนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (
Professional  Learning communication : PLC )  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 สังเกตชั้นเรียนโรงเรียนบ้านห้วยยางประชาสรรค์ โรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคำมี และโรงเรียนบ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโนนพะยอมวังแสง เมื่อวันที่ 4 - 5 กันยายน 2560

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ฯ ปี 2560 (สาระฯ วิทย์)

โพสต์15 ก.ย. 2560 00:22โดยประสงค์ พรหมเมตตา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 กำหนดจัดกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 28 - 30 สิงหาคม  2560 สำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดการประกวดแข่งขัน ณ โรงเรียนบ้านเมืองเพีย ขอขอบคุณเจ้าของสถานที่โรงเรียนบ้านเมืองเพีย ขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน และขอบคุณศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา และโรงเรียนที่ร่วมกิจกรรม มา ณ โอกาสนี้

PLC ยกผลสัมฤทธิ์ O-NET / NT รุ่นที่ 3

โพสต์14 ก.ย. 2560 21:41โดยประสงค์ พรหมเมตตา   [ อัปเดต 15 ก.ย. 2560 00:09 ]

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ในครั้งนี้ เป็นครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ,ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สมัครใจเข้าร่วมประชุม เป็น รุ่นที่ 3 เป็นครูจากโรงเรียนในอำเภอมัญจาคีรีและโคกโพธิ์ไชย จำนวน 110 คน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

            1. เพื่อพัฒนาครูให้สามารถวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่สอดคล้องกับโครงสร้างข้อสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT / O-NET) ในการนำไปสู่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดการยกระดับคุณภาพผู้เรียนได้จริง

            2. เพื่อให้คณะผู้เข้าประชุมเป็นผู้นำชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community) ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน

งบประมาณที่ใช้ในการประชุมครั้งนี้ได้รับการจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำหรับวิทยากร ประกอบด้วยคณะศึกษานิเทศก์ โดยมี ดร.ธนพร นฤนาทวัฒนา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นวิทยากรหลัก และคณะคุณครูจากโรงเรียนในสังกัดอีกจำนวนหนึ่ง

PLC ยกผลสัมฤทธิ์ O-NET / NT รุ่นที่ 2

โพสต์14 ก.ย. 2560 21:35โดยประสงค์ พรหมเมตตา

  

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ในครั้งนี้ จัดให้แก่ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ,ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สมัครใจเข้าร่วมประชุม แบ่งเป็น 3 รุ่น ดังนี้

รุ่นที่ 2 วันที่ 28  มิถุนายน  2560  โรงเรียนในอำเภอชนบทและบ้านแฮด 

 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

            1. เพื่อพัฒนาครูให้สามารถวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่สอดคล้องกับโครงสร้างข้อสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT / O-NET) ในการนำไปสู่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดการยกระดับคุณภาพผู้เรียนได้จริง

            2. เพื่อให้คณะผู้เข้าประชุมเป็นผู้นำชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community) ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน

ผู้เข้าประชุมวันนี้เป็นครูจากโรงเรียนในพื้นที่อำเภอชนบทและบ้านแฮด จำนวน 90 คน

งบประมาณที่ใช้ในการประชุมครั้งนี้ได้รับการจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับวิทยากร ประกอบด้วยคณะศึกษานิเทศก์ โดยมี ดร.ธนพร นฤนาทวัฒนา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นวิทยากรหลัก และคณะคุณครูจากโรงเรียนในสังกัด

PLC ยกผลสัมฤทธิ์ O-NET / NT รุ่นที่ 1

โพสต์14 ก.ย. 2560 21:28โดยประสงค์ พรหมเมตตา   [ อัปเดต 14 ก.ย. 2560 21:29 ]

การประชุมเชิงปฏิบัติการการเป็นผู้นำชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ตอน การยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT / O-NET) ในครั้งนี้ จัดให้แก่ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 , 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยความสมัครใจ แบ่งออกเป็น 3 รุ่น ดังนี้

      รุ่นที่ 1 วันที่ 27  มิถุนายน  2560  โรงเรียนในอำเภอบ้านไผ่และเปือยน้อย จำนวน 110 คน

    โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

            1. เพื่อพัฒนาครูให้สามารถวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่สอดคล้องกับโครงสร้างข้อสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT / O-NET) ในการนำไปสู่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดการยกระดับคุณภาพผู้เรียนได้จริง

            2. เพื่อให้คณะผู้เข้าประชุมเป็นผู้นำชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community) ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน

ผู้เข้าประชุมวันนี้เป็นโรงเรียนในพื้นที่อำเภอบ้านไผ่และอำเภอเปือยน้อย จำนวน 110 คน

งบประมาณที่ใช้ในการประชุมครั้งนี้ได้รับการจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสารประกอบการประชุม อาหารกลางวัน  อาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม และค่าพาหนะเดินทางของผู้เข้าประชุมทุกคน 

ภาพประกอบ

อบรมการใช้โปรแกรม SchoolMIS รุ่นที่ 4

โพสต์23 มี.ค. 2560 01:15โดยประสงค์ พรหมเมตตา

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ระดับสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 การบันทึกผลการเรียนนักเรียนด้วยระบบออนไลน์ และการใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน (SchoolMIS) ของนักเรียนทุกระดับชั้น มีการจัดอบรม
จำนวน 4 รุ่น คือ

รุ่นที่ 1 โรงเรียนในอำเภอชนบทและเปือยน้อย      วันที่ 15 มีนาคม 2560

รุ่นที่ 2 โรงเรียนในอำเภอบ้านไผ่                          วันที่ 16 มีนาคม 2560

รุ่นที่ 3 โรงเรียนในอำเภอมัญจาคีรี                          วันที่ 22 มีนาคม 2560

รุ่นที่ 4 โรงเรียนในอำเภอโคกโพธิ์ไชยและบ้านแฮด วันที่ 23 มีนาคม 2560

ทำการอบรม ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา (ห้อง ICT อาคาร 2 ชั้น 2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2

อบรมการใช้โปรแกรม SchoolMIS รุ่นที่ 4

ภาพประกอบ

อบรมการใช้โปรแกรม SchoolMIS รุ่นที่ 3

โพสต์22 มี.ค. 2560 07:22โดยประสงค์ พรหมเมตตา   [ อัปเดต 22 มี.ค. 2560 07:24 ]

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ระดับสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 การบันทึกผลการเรียนนักเรียนด้วยระบบออนไลน์ และการใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน (SchoolMIS) ของนักเรียนทุกระดับชั้น มีการจัดอบรม
จำนวน 4 รุ่น คือ

รุ่นที่ 1 โรงเรียนในอำเภอชนบทและเปือยน้อย      วันที่ 15 มีนาคม 2560

รุ่นที่ 2 โรงเรียนในอำเภอบ้านไผ่                          วันที่ 16 มีนาคม 2560

รุ่นที่ 3 โรงเรียนในอำเภอมัญจาคีรี                          วันที่ 22 มีนาคม 2560

รุ่นที่ 4 โรงเรียนในอำเภอโคกโพธิ์ไชยและบ้านแฮด วันที่ 23 มีนาคม 2560

วันนี้ 22 มีนาคม 2560 ได้รับเกียรติจาก นายเสรี  ขามประไพ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ได้พบปะให้กำลังใจและเน้นนโยบายการรายงานผลการเรียนระบบออนไลน์ของนักเรียนทุกคน ทุกระดับชั้น ด้วยโปรแกรม SchoolMIS  ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา (ห้อง ICT อาคาร 2 ชั้น 2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2

อบรมSchoolMIS รุ่นที่ 3

การนิเทศ ติดตาม โครงการBoot Camp for Core Supervisor รุ่นที่ 1

โพสต์21 มี.ค. 2560 01:43โดยประสงค์ พรหมเมตตา   [ อัปเดต 21 มี.ค. 2560 04:19 ]

มื่อวันที่ 21 มีนาคม  2560 คณะกรรมการนิเทศ ติดตามผู้เข้ารับการพัฒนาตามโครงการ Boot Camp for Core Supervisor รุ่นที่ 1 ได้มานิเทศ ติดตาม ว่าที่ร้อยโทประสงค์  พรหมเมตตา ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 2  ณ โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 โดยคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ประกอบด้วย นายนิคม  ชมพูหลง ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ  นายสำราญ  วังนุราช ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต นายองอาจ  ดีประดวง ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 33  และนายสัจจพจน์  นามภักดี ศึกษานิเทศก์ สนฐ.สพฐ. ในการนี้ได้ทำการนิเทศ ในหัวข้อ ครบทั้ง 6  Station ดังนี้

Station 1 : Digital Literacy  เพื่อการนิเทศ

Station 2 : ผู้นำการนิเทศ (ผู้นำทางวิชาชีพ)

Station 3 : การนิเทศหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

Station 4 : การพัฒนาระบบคุณภาพภายในสถานศึกษา

Station 5 : การวิเคราะห์นโยบายเพื่อการนิเทศ

Station 6 : แผนการนิเทศ

โดยมีคณะให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการนิเทศ ติดตาม คือ นายสำราญ  ฐานะวัน ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโนนพะยอมวังแสง  ดร.เทอดชัย  บัวผาย ศน.สพป.ขอนแก่น เขต 2  นางสาวพัฒนฉัตร นุพล ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาล คณะคุณครูและลูกๆ นักเรียนโรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาล ภารกิจเสร็จสิ้นลุล่วงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ด้วยดี และขอขอบคุณทุกองค์คณะที่ทำให้กิจกรรมวันนี้ผ่านไปด้วยดี มา ณ โอกาสนี้ครับ

รับการนิเทศ ติดตาม Boot Camp for Core Supervisor

อบรมการใช้โปรแกรม SchoolMIS รุ่นที่ 2

โพสต์19 มี.ค. 2560 03:51โดยประสงค์ พรหมเมตตา   [ อัปเดต 19 มี.ค. 2560 08:54 ]

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ระดับสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 การบันทึกผลการเรียนนักเรียนด้วยระบบออนไลน์ และการใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน (SchoolMIS) ของนักเรียนทุกระดับชั้น มีการจัดอบรมจำนวน 4 รุ่น คือ

รุ่นที่ 1 โรงเรียนในอำเภอชนบทและเปือยน้อย      วันที่ 15 มีนาคม 2560

รุ่นที่ 2 โรงเรียนในอำเภอบ้านไผ่                          วันที่ 16 มีนาคม 2560

รุ่นที่ 3 โรงเรียนในอำเภอมัญจาคีรี                          วันที่ 22 มีนาคม 2560

รุ่นที่ 4 โรงเรียนในอำเภอโคกโพธิ์ไชยและบ้านแฮด วันที่ 23 มีนาคม 2560

ทำการอบรม ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา (ห้อง ICT อาคาร 2 ชั้น 2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2

รูปอบรมSchoolMIS รุ่นที่ 2


อบรมการใช้โปรแกรม SchoolMIS รุ่นที่ 1

โพสต์19 มี.ค. 2560 03:46โดยประสงค์ พรหมเมตตา   [ อัปเดต 19 มี.ค. 2560 08:55 ]

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ระดับสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 การบันทึกผลการเรียนนักเรียนด้วยระบบออนไลน์ และการใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน (SchoolMIS) ของนักเรียนทุกระดับชั้น มีการจัดอบรมจำนวน 4 รุ่น คือ

รุ่นที่ 1 โรงเรียนในอำเภอชนบทและเปือยน้อย      วันที่ 15 มีนาคม 2560

รุ่นที่ 2 โรงเรียนในอำเภอบ้านไผ่                          วันที่ 16 มีนาคม 2560

รุ่นที่ 3 โรงเรียนในอำเภอมัญจาคีรี                          วันที่ 22 มีนาคม 2560

รุ่นที่ 4 โรงเรียนในอำเภอโคกโพธิ์ไชยและบ้านแฮด วันที่ 23 มีนาคม 2560

ทำการอบรม ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา (ห้อง ICT อาคาร 2 ชั้น 2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2

สำหรับรุ่นที่ 1 ได้รับเกียรติจาก ท่านดร.สมศักดิ์  ภูมิกอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษ

รูปอบรม SchoolMIS รุ่นที่ 1

ภาพประกอบการอบรม รุ่นที่ 1

1-10 of 34