กิจกรรมการนิเทศ

อบรมการใช้โปรแกรม SchoolMIS รุ่นที่ 4

โพสต์23 มี.ค. 2560 01:15โดยประสงค์ พรหมเมตตา

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ระดับสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 การบันทึกผลการเรียนนักเรียนด้วยระบบออนไลน์ และการใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน (SchoolMIS) ของนักเรียนทุกระดับชั้น มีการจัดอบรม
จำนวน 4 รุ่น คือ

รุ่นที่ 1 โรงเรียนในอำเภอชนบทและเปือยน้อย      วันที่ 15 มีนาคม 2560

รุ่นที่ 2 โรงเรียนในอำเภอบ้านไผ่                          วันที่ 16 มีนาคม 2560

รุ่นที่ 3 โรงเรียนในอำเภอมัญจาคีรี                          วันที่ 22 มีนาคม 2560

รุ่นที่ 4 โรงเรียนในอำเภอโคกโพธิ์ไชยและบ้านแฮด วันที่ 23 มีนาคม 2560

ทำการอบรม ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา (ห้อง ICT อาคาร 2 ชั้น 2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2

อบรมการใช้โปรแกรม SchoolMIS รุ่นที่ 4

ภาพประกอบ

อบรมการใช้โปรแกรม SchoolMIS รุ่นที่ 3

โพสต์22 มี.ค. 2560 07:22โดยประสงค์ พรหมเมตตา   [ อัปเดต 22 มี.ค. 2560 07:24 ]

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ระดับสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 การบันทึกผลการเรียนนักเรียนด้วยระบบออนไลน์ และการใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน (SchoolMIS) ของนักเรียนทุกระดับชั้น มีการจัดอบรม
จำนวน 4 รุ่น คือ

รุ่นที่ 1 โรงเรียนในอำเภอชนบทและเปือยน้อย      วันที่ 15 มีนาคม 2560

รุ่นที่ 2 โรงเรียนในอำเภอบ้านไผ่                          วันที่ 16 มีนาคม 2560

รุ่นที่ 3 โรงเรียนในอำเภอมัญจาคีรี                          วันที่ 22 มีนาคม 2560

รุ่นที่ 4 โรงเรียนในอำเภอโคกโพธิ์ไชยและบ้านแฮด วันที่ 23 มีนาคม 2560

วันนี้ 22 มีนาคม 2560 ได้รับเกียรติจาก นายเสรี  ขามประไพ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ได้พบปะให้กำลังใจและเน้นนโยบายการรายงานผลการเรียนระบบออนไลน์ของนักเรียนทุกคน ทุกระดับชั้น ด้วยโปรแกรม SchoolMIS  ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา (ห้อง ICT อาคาร 2 ชั้น 2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2

อบรมSchoolMIS รุ่นที่ 3

การนิเทศ ติดตาม โครงการBoot Camp for Core Supervisor รุ่นที่ 1

โพสต์21 มี.ค. 2560 01:43โดยประสงค์ พรหมเมตตา   [ อัปเดต 21 มี.ค. 2560 04:19 ]

มื่อวันที่ 21 มีนาคม  2560 คณะกรรมการนิเทศ ติดตามผู้เข้ารับการพัฒนาตามโครงการ Boot Camp for Core Supervisor รุ่นที่ 1 ได้มานิเทศ ติดตาม ว่าที่ร้อยโทประสงค์  พรหมเมตตา ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 2  ณ โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 โดยคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ประกอบด้วย นายนิคม  ชมพูหลง ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ  นายสำราญ  วังนุราช ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต นายองอาจ  ดีประดวง ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 33  และนายสัจจพจน์  นามภักดี ศึกษานิเทศก์ สนฐ.สพฐ. ในการนี้ได้ทำการนิเทศ ในหัวข้อ ครบทั้ง 6  Station ดังนี้

Station 1 : Digital Literacy  เพื่อการนิเทศ

Station 2 : ผู้นำการนิเทศ (ผู้นำทางวิชาชีพ)

Station 3 : การนิเทศหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

Station 4 : การพัฒนาระบบคุณภาพภายในสถานศึกษา

Station 5 : การวิเคราะห์นโยบายเพื่อการนิเทศ

Station 6 : แผนการนิเทศ

โดยมีคณะให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการนิเทศ ติดตาม คือ นายสำราญ  ฐานะวัน ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโนนพะยอมวังแสง  ดร.เทอดชัย  บัวผาย ศน.สพป.ขอนแก่น เขต 2  นางสาวพัฒนฉัตร นุพล ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาล คณะคุณครูและลูกๆ นักเรียนโรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาล ภารกิจเสร็จสิ้นลุล่วงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ด้วยดี และขอขอบคุณทุกองค์คณะที่ทำให้กิจกรรมวันนี้ผ่านไปด้วยดี มา ณ โอกาสนี้ครับ

รับการนิเทศ ติดตาม Boot Camp for Core Supervisor

อบรมการใช้โปรแกรม SchoolMIS รุ่นที่ 2

โพสต์19 มี.ค. 2560 03:51โดยประสงค์ พรหมเมตตา   [ อัปเดต 19 มี.ค. 2560 08:54 ]

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ระดับสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 การบันทึกผลการเรียนนักเรียนด้วยระบบออนไลน์ และการใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน (SchoolMIS) ของนักเรียนทุกระดับชั้น มีการจัดอบรมจำนวน 4 รุ่น คือ

รุ่นที่ 1 โรงเรียนในอำเภอชนบทและเปือยน้อย      วันที่ 15 มีนาคม 2560

รุ่นที่ 2 โรงเรียนในอำเภอบ้านไผ่                          วันที่ 16 มีนาคม 2560

รุ่นที่ 3 โรงเรียนในอำเภอมัญจาคีรี                          วันที่ 22 มีนาคม 2560

รุ่นที่ 4 โรงเรียนในอำเภอโคกโพธิ์ไชยและบ้านแฮด วันที่ 23 มีนาคม 2560

ทำการอบรม ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา (ห้อง ICT อาคาร 2 ชั้น 2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2

รูปอบรมSchoolMIS รุ่นที่ 2


อบรมการใช้โปรแกรม SchoolMIS รุ่นที่ 1

โพสต์19 มี.ค. 2560 03:46โดยประสงค์ พรหมเมตตา   [ อัปเดต 19 มี.ค. 2560 08:55 ]

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ระดับสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 การบันทึกผลการเรียนนักเรียนด้วยระบบออนไลน์ และการใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน (SchoolMIS) ของนักเรียนทุกระดับชั้น มีการจัดอบรมจำนวน 4 รุ่น คือ

รุ่นที่ 1 โรงเรียนในอำเภอชนบทและเปือยน้อย      วันที่ 15 มีนาคม 2560

รุ่นที่ 2 โรงเรียนในอำเภอบ้านไผ่                          วันที่ 16 มีนาคม 2560

รุ่นที่ 3 โรงเรียนในอำเภอมัญจาคีรี                          วันที่ 22 มีนาคม 2560

รุ่นที่ 4 โรงเรียนในอำเภอโคกโพธิ์ไชยและบ้านแฮด วันที่ 23 มีนาคม 2560

ทำการอบรม ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา (ห้อง ICT อาคาร 2 ชั้น 2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2

สำหรับรุ่นที่ 1 ได้รับเกียรติจาก ท่านดร.สมศักดิ์  ภูมิกอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษ

รูปอบรม SchoolMIS รุ่นที่ 1

ภาพประกอบการอบรม รุ่นที่ 1

สอบวิชาการ นานาชาติ ปี 2560 ระดับประเทศ

โพสต์19 มี.ค. 2560 03:31โดยประสงค์ พรหมเมตตา   [ อัปเดต 20 มี.ค. 2560 16:42 ]

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบาย
ดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถทางวิชาการอย่างเต็มศักยภาพ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เวทีโลก เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ของนักเรียน ตลอดจนเป็นการสร้างบรรยากาศทางวิชาการขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ให้มีความทันสมัย เพื่อยกระดับความสามารถของนักเรียนให้ก้าวสู่ความเป็นสากล 
ครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล ประจำปี พ.ศ. 2560 มีวัตถุประสงค์ดังนี้
        1.  เพื่อส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ควบคู่กับการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม ของผู้เรียน 
        2. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาด้านทักษะการคิดระดับสูง มีทักษะในการแก้ปัญหาและมีความสามารถทางวิชาการอย่างเต็มตาม ศักยภาพ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เวทีโลก และเป็นการสร้างเจตคติที่ดี ให้นักเรียนมีความสนใจในการเป็นนักคณิตศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์ 
        3. เพื่อใช้กระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ เป็นสื่อกลางสร้างบรรยากาศทางวิชาการให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมพัฒนา นวัตกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาเนื้อหาสาระ ให้มีความทันสมัยเท่าทันมาตรฐานสากล 
        4. เพื่อส่งเสริมการวิจัยที่พัฒนาความก้าวหน้าด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
        5. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพครูผู้สอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และสร้างความเชื่อมั่นในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู้ ในทศวรรษที่สอง
        6. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งทางวิชาการ และเป็นแหล่งเรียนรู้ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา

สอบวิชาการนานาชาติ 11 มี.ค.2560


การประชุม Chevron Enjoy Science

โพสต์19 มี.ค. 2560 03:02โดยประสงค์ พรหมเมตตา   [ อัปเดต 20 มี.ค. 2560 16:43 ]

เมื่อวันที่ 9-10 มีนาคม 2560 คณะศึกษานิเทศก์ / ผู้อำนวยการ-รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาษ/ อธิการบดีจากมหาวิทยาลัยที่ร่วมโครงการ Chevron Enjoy Science ร่วมทำ MOU  และเปิดเวทีเสวนาเรื่อง "ความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับ STEM EDUCATION ในประเทศไทย " ณ โรงแรมโซฟิเทล สุขุมวิท และโรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพ มีตัวแทนจากหน่วยงานขึ้นเวทีเสวนากับท่านปิยบุตร ชลวิจารณ์ ท่านไพโรจน์ ประธานฯเชพรอน และ รศ.ดร.วิเชียร อธิการบดี มรภ.นครราชสีมา ศน.ดร.ธนพร นฤนาทวัฒนา สพป.ขอนแก่น เขต 2 โดยมีคุณโสภณ นาวะรัตนาพงษ์ พิธีกรดังของทีวีช่อง 9 ดำเนินรายการ...

Chevron Enjoy Science 9-10/03/2017


การทดสอบ NT ปีการศึกษา 2559

โพสต์19 มี.ค. 2560 02:47โดยประสงค์ พรหมเมตตา   [ อัปเดต 19 มี.ค. 2560 08:57 ]

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กำหนดการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (
National Test : NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559  ในวันที่ 8 มีนาคม  2560  โดยวัดความสามารถพื้นฐานสำคัญ 3 ด้าน คือ ด้านภาษา (Literacy)  ด้านคำนวณ (Numeracy)  และด้านเหตุผล  (Reasoning Abilities)  ผลการประเมินที่ได้จะเป็นข้อมูลสำคัญที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียน คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา/เขตพื้นที่การศึกษา และเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวม  สำหรับ
ปีการศึกษา 2559 ของศูนย์สอบ สพป.ขอนแก่น เขต 2 มีโรงเรียนที่เข้าสอบจำนวน 222 โรงเรียน มีนักเรียนเข้าสอบทั้งสิ้น 2,968 คน จัดสนามสอบ จำนวน 24 สนามสอบ ห้องสอบจำนวน 95 ห้องสอบ

การสอบ NT ปีการศึกษา 2559


ประชุมผู้รับผิดชอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2560

โพสต์19 มี.ค. 2560 02:22โดยประสงค์ พรหมเมตตา   [ อัปเดต 20 มี.ค. 2560 16:45 ]

ประชุมปฏิบัติการ
ผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียน ผ่านกระบวนการการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 68 กุมภาพันธ์  2560  ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร  
            สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถทางวิชาการอย่างเต็มศักยภาพ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เวทีโลก เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ของนักเรียน ตลอดจนเป็นการสร้างบรรยากาศทางวิชาการขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ให้มีความทันสมัย เพื่อยกระดับความสามารถของนักเรียนให้ก้าวสู่ความเป็นสากล

ประชุมการสอบวิชาการนานาชาติ2560 6-8/02/2560

ภาพประกอบ

การทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559

โพสต์19 มี.ค. 2560 02:13โดยประสงค์ พรหมเมตตา   [ อัปเดต 20 มี.ค. 2560 16:47 ]

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  
เป็นศูนย์สอบ  ดำเนินการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559  ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์  2560 สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 31 สนามสอบ  วันที่ 27–28 กุมภาพันธ์ 2559  สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 9 สนามสอบ พร้อมกันทั่วประเทศ  
คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องแต่ละสนามสอบตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี
วัตถุประสงค์ในการทดสอบ
    1. เพื่อทดสอบความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้นป.6 และ ม.3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
    2. เพื่อนำผลการสอบไปใช้เป็นส่วนประกอบหนึ่งของการสำเร็จการศึกษา 70 : 30
    3. เพื่อนำผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนในโรงเรียน
    4. เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ

สอบO-NET2559 4-5/02/2560

ภาพประกอบ

1-10 of 29