การทดสอบ NT ปีการศึกษา 2559

โพสต์19 มี.ค. 2560 02:47โดยประสงค์ พรหมเมตตา   [ อัปเดต 19 มี.ค. 2560 08:57 ]
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กำหนดการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (
National Test : NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559  ในวันที่ 8 มีนาคม  2560  โดยวัดความสามารถพื้นฐานสำคัญ 3 ด้าน คือ ด้านภาษา (Literacy)  ด้านคำนวณ (Numeracy)  และด้านเหตุผล  (Reasoning Abilities)  ผลการประเมินที่ได้จะเป็นข้อมูลสำคัญที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียน คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา/เขตพื้นที่การศึกษา และเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวม  สำหรับ
ปีการศึกษา 2559 ของศูนย์สอบ สพป.ขอนแก่น เขต 2 มีโรงเรียนที่เข้าสอบจำนวน 222 โรงเรียน มีนักเรียนเข้าสอบทั้งสิ้น 2,968 คน จัดสนามสอบ จำนวน 24 สนามสอบ ห้องสอบจำนวน 95 ห้องสอบ

การสอบ NT ปีการศึกษา 2559


Comments