การทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559

โพสต์19 มี.ค. 2560 02:13โดยประสงค์ พรหมเมตตา   [ อัปเดต 20 มี.ค. 2560 16:47 ]
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  
เป็นศูนย์สอบ  ดำเนินการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559  ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์  2560 สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 31 สนามสอบ  วันที่ 27–28 กุมภาพันธ์ 2559  สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 9 สนามสอบ พร้อมกันทั่วประเทศ  
คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องแต่ละสนามสอบตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี
วัตถุประสงค์ในการทดสอบ
    1. เพื่อทดสอบความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้นป.6 และ ม.3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
    2. เพื่อนำผลการสอบไปใช้เป็นส่วนประกอบหนึ่งของการสำเร็จการศึกษา 70 : 30
    3. เพื่อนำผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนในโรงเรียน
    4. เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ

สอบO-NET2559 4-5/02/2560

ภาพประกอบ
Comments