MOU ยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบ O-NET2559

โพสต์18 มี.ค. 2560 23:59โดยประสงค์ พรหมเมตตา   [ อัปเดต 20 มี.ค. 2560 16:57 ]
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 โดยท่าน ดร.โชติพิพัฒน์  จุลมณีรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานในพิธี บันทึกความเข้าใจ
(MOU) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559  ตามนโยบายที่ว่า “ขอนแก่น เขต 2 ไม่เป็นรองใคร” ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 ให้สูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5 และกำหนดให้ทำการบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 กับโรงเรียนที่กำหนด (52 โรงเรียน) แต่ละโรงเรียนประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูวิชาการ ครูผู้สอน ทำพิธีลงนาม ณ ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒

MOU ยกระดับผลสอบO-NET2559 20/12/2559

ภาพประกอบ
Comments