นิเทศ ติดตาม PLC

โพสต์15 ก.ย. 2560 00:41โดยประสงค์ พรหมเมตตา
นิเทศ ติดตาม โครงการขับเคลื่อนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (
Professional  Learning communication : PLC )  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 สังเกตชั้นเรียนโรงเรียนบ้านห้วยยางประชาสรรค์ โรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคำมี และโรงเรียนบ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโนนพะยอมวังแสง เมื่อวันที่ 4 - 5 กันยายน 2560
Comments