PLC ยกผลสัมฤทธิ์ O-NET / NT รุ่นที่ 1

โพสต์14 ก.ย. 2560 21:28โดยประสงค์ พรหมเมตตา   [ อัปเดต 14 ก.ย. 2560 21:29 ]
การประชุมเชิงปฏิบัติการการเป็นผู้นำชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ตอน การยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT / O-NET) ในครั้งนี้ จัดให้แก่ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 , 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยความสมัครใจ แบ่งออกเป็น 3 รุ่น ดังนี้

      รุ่นที่ 1 วันที่ 27  มิถุนายน  2560  โรงเรียนในอำเภอบ้านไผ่และเปือยน้อย จำนวน 110 คน

    โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

            1. เพื่อพัฒนาครูให้สามารถวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่สอดคล้องกับโครงสร้างข้อสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT / O-NET) ในการนำไปสู่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดการยกระดับคุณภาพผู้เรียนได้จริง

            2. เพื่อให้คณะผู้เข้าประชุมเป็นผู้นำชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community) ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน

ผู้เข้าประชุมวันนี้เป็นโรงเรียนในพื้นที่อำเภอบ้านไผ่และอำเภอเปือยน้อย จำนวน 110 คน

งบประมาณที่ใช้ในการประชุมครั้งนี้ได้รับการจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสารประกอบการประชุม อาหารกลางวัน  อาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม และค่าพาหนะเดินทางของผู้เข้าประชุมทุกคน 

ภาพประกอบ

Comments