ประชุมชี้แจงสอบ NT2559 ของสพฐ.

โพสต์18 มี.ค. 2560 23:47โดยประสงค์ พรหมเมตตา   [ อัปเดต 20 มี.ค. 2560 16:59 ]
เมื่อวันที่ 9-11 ธันวาคม  2559 สพฐ.โดยสำนักทดสอบทางการศึกษา ได้จัด
การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NTนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2559 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร เป็นประธานพิธีเปิด การทดสอบNT จะเป็นการประเมินความสามารถนักเรียน  3 ด้านด้วยกัน คือ ความสามารถด้านภาษา (Literacy) คือ ความสามารถในการอ่าน เพื่อรู้ เข้าใจ วิเคราะห์ สรุปสาระสำคัญ ประเมินสิ่งที่อ่านจากสื่อประเภทต่างๆ รู้จักเลือกอ่านตามวัตถุประสงค์ นำไปใช้ในชีวิตประจำวันและการอยู่ร่วมกันในสังคม ใช้การอ่านเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต และสื่อสารเป็นภาษาเขียนได้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาและอย่างสร้างสรรค์  ความสามารถการคิดคำนวณ (Numuracy) คือ ความสามารถในการใช้ทักษะการคิดคำนวณ ความคิดรวบยอด และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในสถานการณ์  ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน  และ ความสามารถด้านเหตุผล(Reasoning Ability) คือ ความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์    ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ และด้านการดำเนินชีวิต โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และตัดสินใจอย่างมีหลักการ และเหตุผล บนพื้นฐานของข้อมูลสถานการณ์ หรือสารสนเทศที่เพียงพอ โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม

ประชุมชี้แจง สอบNT2559 9-11/12/2559

ภาพประกอบ
Comments