ประเมินการอ่านการเขียน ชั้น ป.1-4

โพสต์19 มี.ค. 2560 02:00โดยประสงค์ พรหมเมตตา   [ อัปเดต 20 มี.ค. 2560 16:48 ]
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้กำหนดการดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 – 4 โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ แบบทดสอบวัดสมรรถนะนักเรียน 3 ด้าน คือ อ่านออก  อ่านรู้เรื่อง และเขียนได้ กำหนดจัดสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 2 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 4 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 พร้อมกันทั่วประเทศทุกสังกัด  ณ สนามสอบที่ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษากำหนด

          ในการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน ได้กำหนดนิยามไว้ ดังนี้

        อ่านออก  หมายถึง การอ่านคำ ประโยค หรือข้อความสั้น ๆ ที่เป็นคำในวงคำศัพท์ในแต่ละระดับชั้นปีทั้งที่เป็นคำที่มีความหมายโดยตรงหรือคำที่มีความหมายโดยนัยที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยวิธีการอ่านออกเสียง

         อ่านรู้เรื่อง  หมายถึง การอ่านคำ ประโยค หรือข้อความสั้น ๆ ที่เป็นคำในวงคำศัพท์ในแต่ละระดับชั้นปีทั้งที่เป็นคำที่มีความหมายโดยตรงหรือคำที่มีความหมายโดยนัยที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  โดยสามารถบอกข้อคิดที่ได้จากการอ่าน ร้อยแก้ว ร้อยกรอง สำหรับเด็ก (เป็นข้อความง่ายๆ) จับใจความจากเรื่องที่อ่าน ตอบคำถามจากเรื่องที่อ่าน บอกความหมายของเครื่องหมายสัญลักษณ์ที่สำคัญที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน คาดคะเนจากเรื่องที่อ่าน และสรุปความรู้ข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้อย่างสมเหตุสมผล

         เขียนได้  หมายถึง  การเขียนคำ  ประโยค หรือข้อความสั้นๆ ที่สามารถสื่อความได้อย่างสมเหตุสมผลโดยการใช้คำ ประโยค ข้อความในวงคำศัพท์ที่กำหนดในแต่ละระดับชั้นที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยสามารถเขียนคำ ประโยค หรือข้อความง่ายๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อการสื่อสารได้สอดคล้อง  สร้างสรรค์ และสมเหตุสมผล

อ่านเขียน ป.1-4 23-24/02/2560


Comments