สอบวิชาการ นานาชาติ ปี 2560 ระดับประเทศ

โพสต์19 มี.ค. 2560 03:31โดยประสงค์ พรหมเมตตา   [ อัปเดต 20 มี.ค. 2560 16:42 ]
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบาย
ดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถทางวิชาการอย่างเต็มศักยภาพ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เวทีโลก เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ของนักเรียน ตลอดจนเป็นการสร้างบรรยากาศทางวิชาการขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ให้มีความทันสมัย เพื่อยกระดับความสามารถของนักเรียนให้ก้าวสู่ความเป็นสากล 
ครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล ประจำปี พ.ศ. 2560 มีวัตถุประสงค์ดังนี้
        1.  เพื่อส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ควบคู่กับการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม ของผู้เรียน 
        2. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาด้านทักษะการคิดระดับสูง มีทักษะในการแก้ปัญหาและมีความสามารถทางวิชาการอย่างเต็มตาม ศักยภาพ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เวทีโลก และเป็นการสร้างเจตคติที่ดี ให้นักเรียนมีความสนใจในการเป็นนักคณิตศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์ 
        3. เพื่อใช้กระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ เป็นสื่อกลางสร้างบรรยากาศทางวิชาการให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมพัฒนา นวัตกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาเนื้อหาสาระ ให้มีความทันสมัยเท่าทันมาตรฐานสากล 
        4. เพื่อส่งเสริมการวิจัยที่พัฒนาความก้าวหน้าด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
        5. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพครูผู้สอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และสร้างความเชื่อมั่นในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู้ ในทศวรรษที่สอง
        6. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งทางวิชาการ และเป็นแหล่งเรียนรู้ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา

สอบวิชาการนานาชาติ 11 มี.ค.2560


Comments