ผลการทดสอบ O-NET

 
o-net57

 
o-net58

o-net59

o-net60
 
 
https://sites.google.com/a/esdc.go.th/prasong/phl-sxb-o-net2561

 
http://prasong.esdc.go.th/phl-sxb-o-net2562Comments