ผลสอบO-NET2558


 
https://drive.google.com/file/d/0B1dBmjyv7t7-VXJWVHdfTl9LZW8/view?usp=sharing
 
https://drive.google.com/file/d/0B1dBmjyv7t7-WTFNTEs1MEJabE0/view?usp=sharing
 
https://drive.google.com/file/d/0B1dBmjyv7t7-ZFdLbzZ5N2tlX00/view?usp=sharing
 
https://drive.google.com/file/d/0B1dBmjyv7t7-SHBtdFRqVFBlZ3c/view?usp=sharing
 
https://drive.google.com/file/d/0B1dBmjyv7t7-MFdXbkw4bEo1YTA/view?usp=sharing
 
https://drive.google.com/file/d/0B1dBmjyv7t7-QVN4UkZiSGl1SjQ/view?usp=sharing


เล่มรายงาน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558
(ชั้น ป.6 ระดับประเทศ , เขต , โรงเรียน , ศูนย์เครือข่ายฯ)
(ชั้น ป.6 ค่าเพิ่ม-ลด , รายอำเภอ)
(ชั้น ม.3 ทุกระดับ , ผู้จัดทำ)
Comments