โรงเรียนบันทึกผลการอ่าน ป.๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๓

 ศูนย์ที่ ๑
ชนบท
 ศูนย์ที่ ๒
ภูระงำ
 ศูนย์ที่ ๓
โนนพะยอมวังแสง
 ศูนย์ที่ ๔
เมืองไผ่
 ศูนย์ที่ ๕
แคนเหนือหนองน้ำใส
 ศูนย์ที่ ๖
บ้านไผ่เมืองเพีย
 ศูฯย์ที่ ๗
เจ้าปู่
 ศูนย์ที่ ๘
บ้านลานป่าปอ
 ศูนย์ที่ ๙
ปราสาทเปือยน้อย
 ศูนย์ที่  ๑๐
วังม่วง
 ศูนย์ที่ ๑๑
เมืองมัญจา
 ศูนย์ที่ ๑๒
สวนหม่อน
 ศูนย์ที่ ๑๓
หนองแปน
 ศูนย์ที่ ๑๔
โพนเพ็ก
 ศูนย์ที่ ๑๕
ท่าศาลา
 ศูนย์ที่ ๑๖
คำแคน
 ศูนย์ที่ ๑๗
โคกนางาม
 ศูนย์ที่ ๑๘
นาข่า
 ศูนย์ที่ ๑๙
บ้านโคกนาแพง
 ศูนย์ที่ ๒๐
ซัลสมบูรณ์โพธิ์ไชย
 ศูนย์ที่ ๒๑
พญาแฮด
 ศูนย์ที่ ๒๒
โนนสมบูรณ์
 ศูนย์ที่ ๒๓
โคกสำราญ

Comments