ตัวอย่าง การสอนตามแนว "สะเต็มศึกษา" ชั้นมัธยมศึกษา

กิจกรรมสะเต็มศึกษา ชั้น ม.1 เรื่อง ศรลมชวนคิด ชี้ทิศบอกทาง

กิจกรรมสะเต็มศึกษา ชั้น ม.1 เรื่อง ศรลมชวนคิด ชี้ทิศบอกทางการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา ชั้นม. 1 เรื่อง เครื่องบินพลังยาง

การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา ชั้นม. 1 เรื่อง เครื่องบินพลังยางกิจกรรมสะเต็มศึกษา ชั้น ม.2 เรื่อง ลำบากแค่ไหนกลไกช่วยได้

กิจกรรมสะเต็มศึกษา ชั้น ม.2 เรื่อง ลำบากแค่ไหนกลไกช่วยได้กิจกรรมสะเต็มศึกษา ชั้น ม. 2 เรื่อง นาวาฝ่าวิกฤต

กิจกรรมสะเต็มศึกษา ชั้น ม. 2 เรื่อง นาวาฝ่าวิกฤตกิจกรรมสะเต็มศึกษาม.3 กระต่ายน้อยข้ามน้ำ

กิจกรรมสะเต็มศึกษาม.3 กระต่ายน้อยข้ามน้ำกิจกรรมสะเต็มศึกษา ชั้น ม.3 เรื่อง ดาราศาสตร์กับสถาปัตยกรรม

กิจกรรมสะเต็มศึกษา ชั้น ม.3 เรื่อง ดาราศาสตร์กับสถาปัตยกรรมกิจกรรมสะเต็มศึกษา ชั้น ม.3 เรื่อง สว่างไสวด้วยสายน้ำ

กิจกรรมสะเต็มศึกษา ชั้น ม.3 เรื่อง สว่างไสวด้วยสายน้ำ


Comments