เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนางสาวพชรวรรณ มีหนองหว้า

ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล อ.เรณูนคร จ.นครพนม

เรื่องที่ 1 การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาอิงบริบทท้องถิ่นโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน: มิติใหม่ของการเรียนรู้วิชาเคมี
Problem-based Learning Integrated with Local-based STEM Education: A New Dimension of Teaching Chemistry (คลิก)

เรื่องที่ 2 การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) บูรณาการเทคนิค MIAP
เรื่อง ไฟฟ้าเคมี ที่เน้นการคิดอภิปัญญาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดอภิปัญญาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (คลิก)

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนางสาวสลิลทิพย์ พรมย่อง

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านมูลนาค อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

เรื่องที่ 1 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบปัญหาร่วมกับสร้างสรรค์เป็นฐานภายใต้เมกเกอร์สเปซ (The Creative Maker) เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการคิดสร้างสรรค์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
(แผนการจัดการเรียนรู้ Creative maker)
(ใบกิจกรรม Creative maker)
(การวิจัย เรื่องการพัฒนาจัดการเรียนรู้แบบปัญหาร่วมกับสร้างสรรค์เป็นฐานภายใต้เมกเกอร์สเปซ)

เรื่องที่ 2 การพัฒนารูปแบบจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้อิงปรากฏการณ์เป็นฐาน (Inquiry Phenomenon Based Learning; I-PhBL) เพื่อพัฒนาทักษะการสืบเสาะหาความรู้ และทักษะการคิดอภิปัญญา เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
(แผนการจัดการเรียนรู้ PHBL)
(ใบกิจกรรมแผน PHBL)
(บทความสลิลทิพย์ PhBL)

ภาพถ่ายกิจกรรม โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน ปีการศึกษา 2564
(คัดเลือก/ออกข้อสอบ Pre RT , Pre NT , Pre O-NET)

คลิกที่นี่

Test BluePrint O-NET ปีการศึกษา 2564

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เกียรติบัตรครูผู้สอนที่มีผลคะแนนการสอบ RT , NT , O-NET สูงกว่าระดับประเทศ ปีการศึกษา 2563

NT

ชื่อครู

อำเภอชนบท เกียรติบัตร

อำเภอบ้านไผ่ เกียรติบัตร

อำเภอเปือยน้อย เกียรติบัตร

อำเภอมัญจาคีรี เกียรติบัตร

อำเภอโคกโพธิ์ไชย เกียรติบัตร

อำเภอบ้านแฮด เกียรติบัตร

การอบรมการใช้โปรแกรมSchoolMIS ปีการศึกษา 2563

เกียรติบัตรผ่านการอบรม SchoolMIS เมื่อวันที่ 7-8 เมษายน 2564

ขนาดของสิ่งต่างๆ ในจักรวาล (ใช้Flash)

เกียรติบัตรผู้เข้าอบรม SchoolMIS2561

รุ่นที่ 1 วันที่ 26 มีนาคม 2562 คลิก (ไฟล์ข้อมูล)

รุ่นที่ 2 วันที่ 27 มีนาคม 2562 คลิก (ไฟล์ข้อมูล)

รุ่นที่ 3 วันที่ 28 มีนาคม 2562 คลิก (ไฟล์ข้อมูล)

เกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมยกระดับฯ (NT/O-NET2561)

วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561

(คลิกที่นี่)

ภาพบรรยากาศการอบรมครับ

กรุณาคลิก เพื่อตอบแบบสอบถามหลังการอบรมครับ

Test Blueprint O-NET ปีการศึกษา 2561

เกียรติบัตรผู้เข้าอบรมเตรียมการประเมิน PISA2018

ทั้ง 3 รุ่น (7-9 พฤษภาคม 2561)

(คลิกที่นี่)

เกียรติบัตรผู้เข้าอบรมการใช้โปรแกรม SchoolMIS

ทั้ง 4 รุ่น (20-23 มีนาคม 2561)

คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อครูผู้เข้าประชุม PLC

เพื่อพัฒนาผู้เรียนฯ (NT / O-NET)

คำสั่งดำเนินการสอบการอ่านการเขียน ชั้น ป.๑-๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

(๒๓ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)

คู่มือ

แบบทดสอบการอ่านออกเขียนได้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๔

ปีการศึกษา ๒๕๕๙

โครงสร้างข้อสอบกลาง 2559

จำนวนหน้าข้อสอบกลาง

คู่มือการตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ NT2559

โครงสร้างข้อสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (Test -Blueprint)

โครงสร้างข้อสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (Test -Blueprint)

(ร่าง) ลักษณะเฉพาะของแบบทดสอบ (Test Specification)

ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559

โครงสร้างข้อสอบการทดสอบความสามารถขั้นพื้นฐานระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2559

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (Test -Blueprint)

รหัสNTของโรงเรียนในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 2

คำสั่งคุมสอบ NT ปีการศึกษา 2558 คลิกที่นี่

คำสั่งคุมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 คลิกที่นี่

ผลการบันทึกการสอบ Pre NT , Pre O-NET ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2 ของโรงเรียน

ผลการบันทึกข้อมูลการประเมินอ่านออกเขียนได้ ป.1-6 ครั้งที่ 2-2/2558 รายบุคคลที่โรงเรียนดำเนินการแล้ว

โรงเรียนสังกัด สพฐ. ส่งรายชื่อนักเรียนชั้น ป. 3 เข้าสอบ NT ปีกศ.2558 ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559

โรงเรียนรายงานข้อมูลการอ่าน การเขียน ด้วยระบบ e-MES

โรงเรียนเข้าใช้โปรแกรม SchoolMIS สำหรับ สพป.ขอนแก่น เขต 2 (แนะนำใช้ Firefox นะครับ)

รหัส NT ของโรงเรียนในสังกัด คลิกที่นี่

เว็บไซต์รายงานจุดเน้นสำหรับสถานศึกษา (Triple A) คลิกที่นี่

รหัส O-NET ของโรงเรียนในสังกัด คลิกที่นี่

เครือข่ายนิเทศออนไลน์ ศน.ภาษาไทย

แผนที่