STEM Education

STEM ศึกษา คืออะไร ?

แนะนำสะเต็มศึกษา

การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา

รู้จัก STEM (Science Technology Engineering Mathematics) และ STEM Education (สะเต็มศึกษา)

01052560 การพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ระดับประถมศึกษา ภาคเช้า

01052560 การพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ระดับประถมศึกษา ภาคบ่าย

02052560 การพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ระดับประถมศึกษา ภาคเช้า

02052560 การพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ระดับประถมศึกษา ภาคบ่าย

03052560 การพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ระดับประถมศึกษา ภาคเช้า

03052560 การพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ระดับประถมศึกษา ภาคบ่าย

1-1 เรียนไปทำไม? ทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม-บทเรียน STEM เบื้องต้น

1-2 คิดให้เหมือนผู้เชี่ยวชาญ-บทเรียน STEM เบื้องต้น

1-3 สิ่งผิดๆที่ทำตามกันมาในห้องเรียน-บทเรียน STEM เบื้องต้น

1-4 Students' misconception-บทเรียน STEM เบื้องต้น