STEM Education

STEM ศึกษา คืออะไร ?

แนะนำสะเต็มศึกษา

การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา

1-1 เรียนไปทำไม? ทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม-บทเรียน STEM เบื้องต้น

1-2 คิดให้เหมือนผู้เชี่ยวชาญ-บทเรียน STEM เบื้องต้น

1-3 สิ่งผิดๆที่ทำตามกันมาในห้องเรียน-บทเรียน STEM เบื้องต้น

1-4 Students' misconception-บทเรียน STEM เบื้องต้น