การทดสอบ NT ปีการศึกษา 2559

วันที่โพสต์: Mar 19, 2017 9:47:3 AM

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 8 มีนาคม 2560 โดยวัดความสามารถพื้นฐานสำคัญ 3 ด้าน คือ ด้านภาษา (Literacy) ด้านคำนวณ (Numeracy) และด้านเหตุผล (Reasoning Abilities) ผลการประเมินที่ได้จะเป็นข้อมูลสำคัญที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียน คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา/เขตพื้นที่การศึกษา และเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวม สำหรับปีการศึกษา 2559 ของศูนย์สอบ สพป.ขอนแก่น เขต 2 มีโรงเรียนที่เข้าสอบจำนวน 222 โรงเรียน มีนักเรียนเข้าสอบทั้งสิ้น 2,968 คน จัดสนามสอบ จำนวน 24 สนามสอบ ห้องสอบจำนวน 95 ห้องสอบ