การทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559

วันที่โพสต์: Mar 19, 2017 9:13:34 AM

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 เป็นศูนย์สอบ ดำเนินการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 31 สนามสอบ วันที่ 27–28 กุมภาพันธ์ 2559 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 9 สนามสอบ พร้อมกันทั่วประเทศ คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องแต่ละสนามสอบตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีวัตถุประสงค์ในการทดสอบ

1. เพื่อทดสอบความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้นป.6 และ ม.3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551

2. เพื่อนำผลการสอบไปใช้เป็นส่วนประกอบหนึ่งของการสำเร็จการศึกษา 70 : 30

3. เพื่อนำผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนในโรงเรียน

4. เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ