การนิเทศ ติดตาม โครงการBoot Camp for Core Supervisor รุ่นที่ 1

วันที่โพสต์: Mar 21, 2017 8:43:2 AM

มื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 คณะกรรมการนิเทศ ติดตามผู้เข้ารับการพัฒนาตามโครงการ Boot Camp for Core Supervisor รุ่นที่ 1 ได้มานิเทศ ติดตาม ว่าที่ร้อยโทประสงค์ พรหมเมตตา ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 2 ณ โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 โดยคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ประกอบด้วย นายนิคม ชมพูหลง ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ นายสำราญ วังนุราช ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 นายองอาจ ดีประดวง ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 33 และนายสัจจพจน์ นามภักดี ศึกษานิเทศก์ สนฐ.สพฐ. ในการนี้ได้ทำการนิเทศ ในหัวข้อ ครบทั้ง 6 Station ดังนี้

Station 1 : Digital Literacy เพื่อการนิเทศ

Station 2 : ผู้นำการนิเทศ (ผู้นำทางวิชาชีพ)

Station 3 : การนิเทศหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

Station 4 : การพัฒนาระบบคุณภาพภายในสถานศึกษา

Station 5 : การวิเคราะห์นโยบายเพื่อการนิเทศ

Station 6 : แผนการนิเทศ

โดยมีคณะให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการนิเทศ ติดตาม คือ นายสำราญ ฐานะวัน ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโนนพะยอมวังแสง ดร.เทอดชัย บัวผาย ศน.สพป.ขอนแก่น เขต 2 นางสาวพัฒนฉัตร นุพล ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาล คณะคุณครูและลูกๆ นักเรียนโรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาล ภารกิจเสร็จสิ้นลุล่วงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ด้วยดี และขอขอบคุณทุกองค์คณะที่ทำให้กิจกรรมวันนี้ผ่านไปด้วยดี มา ณ โอกาสนี้ครับ