การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ปี 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่โพสต์: Mar 19, 2017 8:48:0 AM

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินงานโครงการพัฒนาความสามารถทางวิชาการนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 25ุ60 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนจากทุกสังกัดได้พัฒนาความสามารถทางวิชาการอย่างเต็มศักยภาพ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เวทีโลก และใช้เวทีแข่งขันทางวิชาการเป็นกลยุทธ์ในการสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีและมีความสนใจในการเป็นนักคณิตศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์ ตลอดจนการสร้างบรรยากาศทางวิชาการขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ให้มีความทันสมัยเพื่อยกระดับความสามารถนักเรียนไทยให้ก้าวสู่มาตรฐานสากล โดยได้กำหนดจัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ในวันที่ 22 มกราคม 2560

สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ดำเนินการสอบ ณ สนามสอบโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ โดยมีนักเรียนเข้าสอบในรายวิชาคณิตประถม จำนวน 149 คน และจะใช้ห้องสอบ 5 ห้อง และวิชา วิทย์ประถม จำนวน 236 คน ใช้ห้องสอบ จำนวน 7ห้อง รวมนักเรียนทั้งหมด 385 คน ใช้ห้องสอบประมาณ 12 ห้อง ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายเสรี ขามประไพ รองผู้อำนวยการสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 และคณะในการตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในการสอบ