นิเทศ ติดตาม PLC

วันที่โพสต์: Sep 15, 2017 7:41:22 AM

นิเทศ ติดตาม โครงการขับเคลื่อนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning communication : PLC ) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 สังเกตชั้นเรียนโรงเรียนบ้านห้วยยางประชาสรรค์ โรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคำมี และโรงเรียนบ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโนนพะยอมวังแสง เมื่อวันที่ 4 - 5 กันยายน 2560ภาพประกอบ