ประชุมกรรมการดำเนินการสอบ O-NET2558

วันที่โพสต์: Feb 20, 2016 2:23:11 AM

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานการประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สพป.ขอนแก่น เขต 2 (หัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลาง กรรมการคุมสอบ และกรรมการตัวแทนศูนย์สอบประจำสนามสอบ) ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยแบ่งเป็น 2 ผลัด คือ ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 12.00 น. คณะกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่สนามสอบอำเภอโคกโพธิ์ไชย อำเภอมัญจาคีรี และอำเภอเปือยน้อย ภาคบ่ายเช้าตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 16.30 น คณะกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่สนามสอบอำเภอบ้านไผ่ อำเภอชนบท และอำเภอบ้านแฮด