ประชุมชี้แจงสอบ NT2559 ของสพฐ.

วันที่โพสต์: Mar 19, 2017 6:47:36 AM

เมื่อวันที่ 9-11 ธันวาคม 2559 สพฐ.โดยสำนักทดสอบทางการศึกษา ได้จัดการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เป็นประธานพิธีเปิด การทดสอบNT จะเป็นการประเมินความสามารถนักเรียน 3 ด้านด้วยกัน คือ ความสามารถด้านภาษา (Literacy) คือ ความสามารถในการอ่าน เพื่อรู้ เข้าใจ วิเคราะห์ สรุปสาระสำคัญ ประเมินสิ่งที่อ่านจากสื่อประเภทต่างๆ รู้จักเลือกอ่านตามวัตถุประสงค์ นำไปใช้ในชีวิตประจำวันและการอยู่ร่วมกันในสังคม ใช้การอ่านเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต และสื่อสารเป็นภาษาเขียนได้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาและอย่างสร้างสรรค์ ความสามารถการคิดคำนวณ (Numuracy) คือ ความสามารถในการใช้ทักษะการคิดคำนวณ ความคิดรวบยอด และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในสถานการณ์ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน และ ความสามารถด้านเหตุผล(Reasoning Ability) คือ ความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์ ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ และด้านการดำเนินชีวิต โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และตัดสินใจอย่างมีหลักการ และเหตุผล บนพื้นฐานของข้อมูลสถานการณ์ หรือสารสนเทศที่เพียงพอ โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม