ประชุมผู้รับผิดชอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2560

วันที่โพสต์: Mar 19, 2017 9:22:58 AM

ประชุมปฏิบัติการผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียน ผ่านกระบวนการการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 6 – 8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถทางวิชาการอย่างเต็มศักยภาพ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เวทีโลก เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ของนักเรียน ตลอดจนเป็นการสร้างบรรยากาศทางวิชาการขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ให้มีความทันสมัย เพื่อยกระดับความสามารถของนักเรียนให้ก้าวสู่ความเป็นสากล