ประชุมศูนย์เครือข่ายในอำเภอชนบท

วันที่โพสต์: Nov 24, 2016 4:4:50 AM

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 นายสมหมาย ขุมดินพิทักษ์ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้ดูแลพื้นที่อำเภอชนบท และ ทีมงานศึกษานิเทศน์ ทั้ง 3 ศูนย์เครือข่ายของอำเภอชนบท (ดร.ธนพร นฤนาทวัฒนา , ว่าที่ร้อยโทประสงค์ พรหมเมตตา และนางสาวคุณาพร วรรณศิลป์) ประชุม ผู้อำนวยการสถานศึกษา และหัวหน้าวิชาการ ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2559 โดยภาคเช้า เป็นศูนย์เครือข่ายฯ ชนบท ที่ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านชนบท และภาคบ่าย เป็นศูนย์เครือข่ายฯ ภูระงำ ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า อ.ชนบท จ.ขอนแก่น ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและคุณครูเจ้าของสถานที่ทั้ง 2 แห่ง ที่ให้การต้อนรับและดูแลเป็นอย่างดี และขอขอบคุณคณะผู้ร่วมประชุมทุกท่านที่มุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของอำเภอชนบทและสำนักงานเขตพื้นที่ในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน

ภาพประกอบ