ประมวลผลการทดสอบ Pre O-NET2559

วันที่โพสต์: Mar 19, 2017 8:18:57 AM

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ได้รับความร่วมมือจากศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาส่งครูธุรการโรงเรียนศูนย์เครือข่ายละ 2 คน ไปปฏิบัติราชการเพื่อทำวิเคราะห์ และประมวลผลการทดสอบดำเนินการสอบ Pre NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ Pre O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ทั้งนี้โรงเรียนในสังกัด โรงเรียนเอกชนและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 ได้ทำการทดสอบเมื่อวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา และให้ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษารวบรวมไฟล์ผลการทดสอบของแต่ละโรงเรียนตามแบบกรอกคะแนน (Microsoft Excel) ส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 แล้วนั้น ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายเสรี ขามประไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานในการดำเนินงาน ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา (อาคาร 2 ชั้น 2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2