สอบวิชาการ นานาชาติ ปี 2560 ระดับประเทศ

วันที่โพสต์: Mar 19, 2017 10:31:37 AM

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถทางวิชาการอย่างเต็มศักยภาพ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เวทีโลก เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ของนักเรียน ตลอดจนเป็นการสร้างบรรยากาศทางวิชาการขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ให้มีความทันสมัย เพื่อยกระดับความสามารถของนักเรียนให้ก้าวสู่ความเป็นสากล โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล ประจำปี พ.ศ. 2560 มีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ควบคู่กับการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม ของผู้เรียน

2. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาด้านทักษะการคิดระดับสูง มีทักษะในการแก้ปัญหาและมีความสามารถทางวิชาการอย่างเต็มตาม ศักยภาพ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เวทีโลก และเป็นการสร้างเจตคติที่ดี ให้นักเรียนมีความสนใจในการเป็นนักคณิตศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์

3. เพื่อใช้กระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ เป็นสื่อกลางสร้างบรรยากาศทางวิชาการให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมพัฒนา นวัตกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาเนื้อหาสาระ ให้มีความทันสมัยเท่าทันมาตรฐานสากล

4. เพื่อส่งเสริมการวิจัยที่พัฒนาความก้าวหน้าด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

5. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพครูผู้สอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และสร้างความเชื่อมั่นในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู้ ในทศวรรษที่สอง

6. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งทางวิชาการ และเป็นแหล่งเรียนรู้ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา