อบรมยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบ O-NET2559

วันที่โพสต์: Mar 19, 2017 7:10:49 AM

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ได้ประกาศนโยบาย “ขอนแก่นเขต 2 ไม่เป็นรองใคร” หนึ่งในสี่ด้าน คือ ด้านคุณภาพการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 ให้แก่ครูวิชาการโรงเรียน ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และครูผู้สอนชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 3 ทุกโรงเรียน เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2559 โดยมี ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง รองผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิด ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต สพป.ขอนแก่น เขต 2 มีผู้เข้าอบรมจำนวน 348 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ทั้งงบประมาณ เอกสารประกอบการอบรม และคณะวิทยากร จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้