อบรมแกนนำในการยกระดับคุณภาพผู้เรียน

วันที่โพสต์: Mar 19, 2017 7:57:20 AM

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักทดสอบทางการศึกษา ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมแกนนำในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT / O-NET) ปีการศึกษา 2559 เพื่อพัฒนาวิทยากรแกนนำในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT / O-NET) ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 25 – 28 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ กรุงเทพ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 มอบให้นายเสรี ขามประไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบงานวัดผล และว่าที่ร้อยโทประสงค์ พรหมเมตตา ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา เข้ารับการอบรม