Boot Camp for Core Supervisor 2016

วันที่โพสต์: Sep 20, 2016 9:16:53 AM

เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โดยมีรองผู้อำนวยการค่าย คือ นายวรศักดิ์ วัชรกำจร เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งจัดกิจกรรมเข้าค่ายของศึกษานิเทศก์ทั่วประเทศที่สมัครเข้ารับการอบรมจำนวน ๑๐๐ คน ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดนครปฐม