MOU ยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบ O-NET2559

วันที่โพสต์: Mar 19, 2017 6:59:57 AM

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 โดยท่าน ดร.โชติพิพัฒน์ จุลมณีรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานในพิธี บันทึกความเข้าใจ (MOU) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 ตามนโยบายที่ว่า “ขอนแก่น เขต 2 ไม่เป็นรองใคร” ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 ให้สูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5 และกำหนดให้ทำการบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 กับโรงเรียนที่กำหนด (52 โรงเรียน) แต่ละโรงเรียนประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูวิชาการ ครูผู้สอน ทำพิธีลงนาม ณ ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒