PLC ยกผลสัมฤทธิ์ O-NET / NT รุ่นที่ 1

วันที่โพสต์: Sep 15, 2017 4:28:28 AM

การประชุมเชิงปฏิบัติการการเป็นผู้นำชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ตอน การยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT / O-NET) ในครั้งนี้ จัดให้แก่ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 , 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ด้วยความสมัครใจ แบ่งออกเป็น 3 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 วันที่ 27 มิถุนายน 2560 โรงเรียนในอำเภอบ้านไผ่และเปือยน้อย จำนวน 110 คน

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อพัฒนาครูให้สามารถวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่สอดคล้องกับโครงสร้างข้อสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT / O-NET) ในการนำไปสู่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดการยกระดับคุณภาพผู้เรียนได้จริง

2. เพื่อให้คณะผู้เข้าประชุมเป็นผู้นำชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community) ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน

ผู้เข้าประชุมวันนี้เป็นโรงเรียนในพื้นที่อำเภอบ้านไผ่และอำเภอเปือยน้อย จำนวน 110 คน

งบประมาณที่ใช้ในการประชุมครั้งนี้ได้รับการจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสารประกอบการประชุม อาหารกลางวัน อาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม และค่าพาหนะเดินทางของผู้เข้าประชุมทุกคน

ภาพประกอบ