PLC ยกผลสัมฤทธิ์ O-NET / NT รุ่นที่ 2

วันที่โพสต์: Sep 15, 2017 4:35:24 AM

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ในครั้งนี้ จัดให้แก่ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ,ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สมัครใจเข้าร่วมประชุม แบ่งเป็น 3 รุ่น ดังนี้รุ่นที่ 2 วันที่ 28 มิถุนายน 2560 โรงเรียนในอำเภอชนบทและบ้านแฮด

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อพัฒนาครูให้สามารถวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่สอดคล้องกับโครงสร้างข้อสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT / O-NET) ในการนำไปสู่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดการยกระดับคุณภาพผู้เรียนได้จริง

2. เพื่อให้คณะผู้เข้าประชุมเป็นผู้นำชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community) ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน

ผู้เข้าประชุมวันนี้เป็นครูจากโรงเรียนในพื้นที่อำเภอชนบทและบ้านแฮด จำนวน 90 คน

งบประมาณที่ใช้ในการประชุมครั้งนี้ได้รับการจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับวิทยากร ประกอบด้วยคณะศึกษานิเทศก์ โดยมี ดร.ธนพร นฤนาทวัฒนา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นวิทยากรหลัก และคณะคุณครูจากโรงเรียนในสังกัด

ภาพประกอบ