PLC ยกผลสัมฤทธิ์ O-NET / NT รุ่นที่ 3

วันที่โพสต์: Sep 15, 2017 4:41:21 AM

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ในครั้งนี้ เป็นครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ,ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สมัครใจเข้าร่วมประชุม เป็น รุ่นที่ 3 เป็นครูจากโรงเรียนในอำเภอมัญจาคีรีและโคกโพธิ์ไชย จำนวน 110 คน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อพัฒนาครูให้สามารถวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่สอดคล้องกับโครงสร้างข้อสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT / O-NET) ในการนำไปสู่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดการยกระดับคุณภาพผู้เรียนได้จริง

2. เพื่อให้คณะผู้เข้าประชุมเป็นผู้นำชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community) ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน

งบประมาณที่ใช้ในการประชุมครั้งนี้ได้รับการจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับวิทยากร ประกอบด้วยคณะศึกษานิเทศก์ โดยมี ดร.ธนพร นฤนาทวัฒนา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นวิทยากรหลัก และคณะคุณครูจากโรงเรียนในสังกัดอีกจำนวนหนึ่ง

ภาพประกอบ