การประเมิน การอ่าน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2560

เอกสารประกอบ

การประเมินความสามารถด้านการอ่าน

ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ปีการศึกษา 2560

ทำการประเมิน วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

***********************************

เลื่อนการประเมินการอ่าน ป.1 ของสพป.ขอนแก่น เขต 2

หนังสือแจ้งเลื่อนการประเมินการอ่าน ป.1 จาก สพฐ.

ร่างคำสั่งประเมินการอ่าน ระดับสนามสอบ

test-blueprint-reading-p-1

คู่มือการประเมินฯ การอ่าน ชั้น ป.1 /2560

ประกาศสนามสอบ และเลขที่นั่งสอบการอ่่าน ชั้น ป.1 สพป.ขอนแก่น เขต 2