คำสั่งคุมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558

หนังสือ ที่ ศธ 04026/ว597 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เชิญกรรมการดำเนินการสอบO-NET58 ประชุม คลิกที่นี่

คำสั่ง สพป.ขอนแก่น เขต 2 ที่ 75/2559 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 คลิกที่นี่

คำสั่ง สพป.ขอนแก่น เขต 2 ที่ 73/2559 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 (ชั้น ป.6)

กรรมการมาจากศูนย์ภูระงำ และโนนพะยอมวังแสง

กรรมการมาจากศูนย์ชนบท

เลขที่นั่งสอบ

กรรมการมาจากศูนย์ภูระงำ

เลขที่นั่งสอบ

กรรมการมาจากศูนย์ชนบท และภูระงำ

เลขที่นั่งสอบ

กรรมการมาจากศูนย์เอกชน

กรรมการมาจากศูนย์เมืองไผ่ , แคนเหนือหนองน้ำใส , บ้านไผ่เมืองเพีย และ เจ้าปู่

กรรมการมาจากศูนย์เอกชน

กรรมการมาจากศูนย์เมืองไผ่

เลขที่นั่งสอบ

กรรมการมาจากศูนย์เมืองไผ่

เลขที่นั่งสอบ

กรรมการมาจากศูนย์บ้านลานป่าปอ

กรรมการมาจากศูนย์เมืองไผ่

เลขที่นั่งสอบ

กรรมการมาจากศูนย์บ้านลานป่าปอ

เลขที่นั่งสอบ

กรรมการมาจากศูนย์เจ้าปู่

กรรมการมาจากศูนย์วังม่วง

เลขที่นั่งสอบ

กรรมการมาจากศูนย์เจ้าปู่

กรรมการมาจากศูนย์ปราสาทเปือยน้อย

เลขที่นั่งสอบ

กรรมการมาจากศูนย์สวนหม่อน และนาข่า

เลขที่นั่งสอบ

กรรมการมาจากศูนย์หนองแปน

เลขที่นั่งสอบ

กรรมการมาจากศูนย์เมืองมัญจา

กรรมการมาจากศูนย์ท่าศาลา

เลขที่นั่งสอบ

กรรมการมาจากศูนย์คำแคน

เลขที่นั่งสอบ

กรรมการมาจากศูนย์โพนเพ็ก

เลขที่นั่งสอบ

กรรมการมาจากศูนย์เมืองมัญจา

เลขที่นั่งสอบ

กรรมการมาจากศูนย์โคกนางามและเมืองมัญจา

เลขที่นั่งสอบ

กรรมการมาจากศูนย์ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย

เลขที่นั่งสอบ

กรรมการมาจากศูนย์ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย

กรรมการมาจากศูนย์บ้านโคกนาแพง

กรรมการมาจากศูนย์บ้านโคกนาแพง

เลขที่นั่งสอบ

กรรมการมาจากศูนย์โนนสมบูรณ์

เลขที่นั่งสอบ

กรรมการมาจากศูนย์พญาแฮด และโคกสำราญ

เลขที่นั่งสอบ

กรรมการมาจากศูนย์โนนสมบูรณ์

เลขที่นั่งสอบ

คำสั่ง สพป.ขอนแก่น เขต 2 ที่ 74/2559 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 (ชั้น ม.3)

กรรมการมาจาก อำเภอบ้านแฮด

เลขที่นั่งสอบ

สนามที่ 4 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว กรรมการมาจากอำเภอเปือยน้อย

เลขที่นั่งสอบ

สนามที่ 7

โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยา

กรรมการมาจากอำเภอโคกโพธิ์ไชย

เลขที่นั่งสอบ

กรรมการมาจากศูนย์เจ้าปู่ , บ้านไผ่เมืองเพีย , บ้านลานป่าปอ

เลขที่นั่งสอบ

สนามที่ 5 โรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา กรรมการมาจากศูนย์หนองแปน และ บ้านไผ่เมืองเพีย

เลขที่นั่งสอบ

สนามที่ 8 โรงเรียนสามหมอโนนทัน

กรรมการมาจากศูนย์โพนเพ็ก และ ขาข่า

เลขที่นั่งสอบ

กรรมการมาจากศูนย์บ้านไผ่เมืองเพีย , เมืองไผ่ , แคนเหนือฯ

เลขที่นั่งสอบ

สนามที่ 6

โรงเรียนบ้านหนองแปน

กรรมการมาจากศูนย์สวนหม่อน และ คำแคน

กรรมการมาจากอำเภอชนบท

เลขที่นั่งสอบ