คำสั่งคุมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560

ขอเชิญกรรมการประชุมตามจุดที่กำหนด 6 จุด

โดยปกติรับราชการที่อำเภอใด ขอความกรุณาประชุมที่อำเภอนั้นๆ ครับ

หนังสือเชิญประชุม

คำสั่งอำนวยการ ที่ 43/2561 Edit

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คำสั่งที่ 44/2561

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คำสั่งที่ 45/2561