คำสั่งคุมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561

ขอเชิญกรรมการประชุม วันที่ 30 มกราคม 2562 ที่ ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต สพป.ขอนแก่น เขต 2

ภาคเช้า 08.30 - 12.00 น. กรรมการจากอำเภอบ้านไผ่ บ้านแฮด และเปือยน้อย

ภาคบ่าย เวลา 13.00 - 16.30 น. กรรมการจากอำเภอชนบท มัญจาคีรี และอำเภอโคกโพธิ์ไชย

คำสั่งอำนวยการ

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คำสั่งที่ 15/2562

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คำสั่งที่ 16/2562